Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltningsprogram inför projektering och byggande av sjukhusmiljö. Maj 2012–juni 2013.

En trygg och harmoniskt utformad sjukhusmiljö inverkar positivt på läkningsprocessen och minskar stressen för sjukhuspersonal och patienter.
Utifrån den grundinsikten tog landstinget i Uppsala län fram ett övergripande gestaltningsprogram för Akademiska sjukhuset i Uppsala genom samtal som ledde till nya, breda perspektiv.

Projektet är ett exempel på hur samarbete mellan olika kompetenser ger ny kunskap och förståelse för gestaltningsfrågor.

Om projektet

Vid tiden för projektet upplevdes sjukhusområdet som otydligt och fragmenterat med oklara samband, vilket gjorde det svårt att orientera sig där. Våren 2011 uppmärksammades behovet av att den gällande fastighetsutvecklingsplanen kompletterades med ett övergripande gestaltningsprogram. Detta skulle syfta till att strategiskt stärka arkitektoniska, konstnärliga och kulturhistoriska värden när landstinget de kommande decennierna stod inför mångmiljardinvesteringar i såväl byggnader som utemiljö.

Ett starkt motiv för att ta fram ett gestaltningsprogram var att samtida forskning visat att en trygg och harmoniskt utformad miljö har positiv inverkan på läkningsprocessen och bidrar till minskad stress för både sjukhuspersonal och patienter.
Visionen för gestaltningsprojektet var
• dels att skapa en läkande miljö även där inte själva vården bedrivs
• dels att länka sjukhusområdet på ett bättre sätt till den omgivande staden och skapa en miljö som speglar den avancerade vård som bedrivs.

Projektet genomfördes maj 2012 till juni 2013 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.