Beställa konst

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler. Här finns information om konstsamlingen och konstansökan.

Statens konstråd hanterar statens konstsamling på runt 100 000 verk placerade på offentliga verksamheter som universitet, polisstationer, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och domstolar. En konstkollektion kan innehålla alla slags konstnärliga uttrycksformer och bidrar till att skapa en stimulerande arbetsplats för de anställda samtidigt som den ger besökarna berikande kulturupplevelser. Alla konstkollektioner bygger på de speciella förutsättningar som lokalerna och myndigheternas verksamheter erbjuder. Ingen konstkollektion är den andra lik.

Processen för konstansökan

Du ansöker om att få konst placerad på myndigheten genom att ladda ned och fylla i blanketten Konstansökan för statliga myndigheter och mejla den till registrator@statenskonstrad.se. Skriv myndighetens namn, ort som ansökan avser samt ordet ”konstansökan” i mejlets rubrikfält.

En konsult från Statens konstråd tar fram konstkollektionen i dialog med en samrådsgrupp som myndigheten utser. Beroende på konstkollektionens omfattning är de utvalda verken i regel på plats efter 6 – 12 månader efter samrådsgruppens första möte. I samband med utplaceringen av konstverken kan konsulten presentera den nya konstkollektionen för personalen. Vi kan även vid behov kan arrangera föreläsningar, konstnärssamtal och visningar av konstkollektionerna.

Vem står för vilka kostnader?

Att låna konst från Statens konstråd kostar inget för myndigheterna. Både lånet av själva konstverken och konstkonsultens arbete med att sätta samman konstkollektionen bekostas av Statens konstråd. Det gäller även eventuella inköp av nya konstverk som behövs för att helheten ska bli bra. Myndigheten står för kringkostnader som transport av konstverken till sin lokal, arvode för tekniker när verken hängs, eventuell omramning av äldre konstverk som myndigheten vill behålla osv.

Om inköp av konst

Statens konstråd köper varje år in omkring 125–150 konstverk. Vid inköpen gäller EU:s grundläggande principer för offentlig upphandling – likabehandlingsprincipen. Alla inköpsförslag bedöms av minst två personer hos Konstrådet, vid inköp av dyrare verk även av Konstrådets direktör tillsammans med inköpsgrupp där deltagarna representerar olika verksamhetsområden inom Konstrådet. Inköpen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och spegla samtidskonstens olika uttryck och tekniker. Vi köper enbart konst av nu levande konstnärer.

Tre tips för öppna inköpsrutiner

1. Ta fram en inköpspolicy: ger insyn för medborgarna och trygghet för beslutsfattarna!

2. Bilda en beredningsgrupp för konstinköp: Bilda en grupp som får i uppdrag att bedöma inköpsförslag och göra utlåtanden till beslutsfattarna. I gruppen kan ingå exempelvis förmedlingsintendenter, lokala museiintendenter, bildpedagoger eller andra personer med erfarenhet av konstnärliga uttryck.

3. Dokumentera och motivera beslut med hjälp av beredningsgruppens underlag: Ha motiveringar till inköpen från en grupp med konstkompetens

Fyra frågor om konstköp

Anders Olofsson, inköpsansvarig på Statens konstråd, berättar om hur vi köper in konst.

Ansökningstider 2020

Ansök senast:

2020-01-27
2020-03-23*
2020-05-04
2020-08-24*
2020-10-12
2020-11-30*

*=Endast konstansökningar

Beslutsmöte:

2020-01-30
2020-03-26
2020-05-07
2020-08-27
2020-10-15
2020-12-03