Offentlig konst som kulturarv

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten, och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området. Uppdraget ska genomföras tillsammans med Riksantikvarieämbetet, i enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116), och utmynna i en rapport som ska vara klar 1 juni 2019. I uppdraget ingår också att utreda hur andra länder hanterar bevarandet av byggnadsanknuten offentlig konst. Henrik Orrje, administrativ chef på Statens konstråd, berättar om uppdraget.

Vad är byggnadsanknuten offentlig konst?
– Byggnadsanknuten offentlig konst är konstverk som utgör ett fast tillbehör till offentliga fastigheter. Det kan vara en väggmålning, en mosaik, skulpturer eller textilier som är integrerade med byggnadskroppen, exteriört eller interiört. Den statliga byggnadsanknutna konsten har haft en framträdande roll i det offentliga 1900-talets Sverige och omfattar cirka 1 600 konstverk. Därtill kan räknas de flera tusen byggnadsanknutna konstverk beställda av kommuner, landsting samt ett antal regioner.

 

Varför behövs en utredning?
– Trots att det finns en stor mängd byggnadsanknutna offentliga konstverk har tillsynen av verken varit nedprioriterad och det antikvariska perspektivet helt saknats. Bristfällig kunskap om den byggnadsanknutna konsten har dessvärre resulterat i att betydande kulturvärden har gått förlorade genom skador och rivningar. För att långsiktigt stärka förutsättningarna för bevarande av den offentliga byggnadsanknutna konsten som en del av det moderna samhällets kulturarv är det viktigt att genomföra strategiska kunskapshöjande insatser.

Hur genomförs uppdraget?
– För att säkra kvaliteten och få fler inspel har Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet knutit en referensgrupp till sig. Dessutom har ett stort antal sakkunniga inom kulturmiljö-, musei-, universitets- och fastighetssektorn engagerats i form av nätverksgrupper under vintern 2018/2019. Kunskaper om andra länders arbete med tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst som kulturarv har samlats in genom en enkätundersökning i Danmark, Finland, Norge, England, Frankrike och Storbritannien.