Ljusskylten riktar fokus mot Mellanstaden

36 meter upp i luften över Kungsmarkens tak lyser ordet HÄR. Konstverket syns från långt håll, i synnerhet från infarten till Karlskrona. Åt andra hållet, söderut, svävar en kartbild över Mellanstaden, med Kungsmarkens, Gullabergs och Mariebergs bostadshus sedda från ovan. Verket Kollektiva kroppen är ett högrest, och ändå skirt, monument över Mellanstaden. Här är HÄR.

Startpunkten för konstnären Johanna Gustavsson Fürsts arbete var en ansökan från Mellanstadens nybildade Folkets Hus och Park-förening. Föreningen hade fått tillgång till en sliten panncentral som de ville omskapa till en kulturell mötesplats. I samarbete med en konstnär önskade de etablera en offentlig plats intill den nya lokalen.
Konstnären Johanna Gustafsson Fürst arbetade på plats i Kungsmarken under två års tid. Under perioder bodde hon i området för att bättre förstå sammanhanget och lära känna platsen. Johanna Gustavsson Fürsts arbete tog formen av två parallella processer, den ena ett konkret skissande av ett platsspecifikt verk, det andra en stödjande process som tittade på befintliga offentliga rum i Kungsmarken, och behovet av nya.
Arbetet skedde i nära samarbete med en grupp boende och verksamma i området, som Johanna Gustafsson Fürst samlade tidigt i processen. Samtliga som arbetade i projektet deltog utifrån sina specifika intressen och kunskaper. Likt flera av Konst händer-projekten har alla medverkande i samarbetet arvoderats, en fråga som varit av stor vikt för konstnären. Även övriga former för det här samarbetet har varit avgörande: Vilka som deltar, hur gruppen formeras, och hur det är en lärande process för alla inblandade, Statens konstråd och konstnären inkluderat, har varit ett centralt tema genom hela arbetet. Detta är det kollektiva i den kollektiva kroppen.

Verket skapar en entré till torget

Arbetet har lett till både strukturella och visuella förslag med syftet att stärka Kungsmarkens gemensamma rum. Det fysiska verket Kollektiva kroppen gör det på ett symboliskt plan, medan andra ingrepp varit mer strukturella: Förutom ett direkt engagemang med att stödja den nya Folkets Hus och Park-föreningens arbete, bland annat genom hjälp med ansökningar till Boverket för att möjliggöra lokalens renovering, har Johanna Gustafsson Fürst lett flertalet workshops och diskussioner där lokalt angelägna frågor diskuterats. En sådan var att sänka hastigheten på gatan utanför Folkets hus och park-lokalen. På återkommande inrådan från gruppen monterade därför kommunen tillfälliga fartgupp i samband med en lokal festival som bland annat konstnären genomförde med skolklasser i området. När hastigheten sänktes öppnades möjligheten för platsbildningen framför lokalerna att fungera som torg. Inför installationen av konstverket Kollektiva kroppen har fartguppen permanentats.
Genom att tillbringa mycket tid på plats och samarbeta nära lokala föreningar och boende har Johanna Gustafsson Fürst skapat ett platsspecifikt verk som lyckas vara både monumentalt och skört. Verket Kollektiva kroppen skapar en entré till bostadsområdet Kungsmarken, en antydan till ett torg, men också en signal ut mot omvärlden. Det har dessutom redan påverkat området i ett större perspektiv genom att sätta ljuset på avsaknaden av publika gemensamma rum och stärka de lokala försök som finns till att få till dessa.