Personer som sitter på golvet i en ring

Public Art in the Nordic Countries

Välkommen till en konferens som belyser olikheter och likheter inom den nordiska offentliga konsten idag och bland annat diskuterar de roller som den offentligt finansierade och den självinitierade konsten spelar.

Public Art in the Nordic Countries

De nordiska länderna har en gemensam syn på det offentliga rummets och den offentliga konstens roller. Genom åren har det skett flera försök att definiera en specifik typ av ”nordisk konst”. Men efter de senaste decenniernas avregleringar och globalisering har de nordiska länderna delvis utvecklats åt olika håll. Hur har detta påverkat den offentliga konsten? Konferensen belyser olikheter och likheter inom den nordiska offentliga konsten idag och diskuterar bland annat de roller som den offentligt finansierade och den självinitierade konsten spelar. Behöver vi fortfarande ”offentlig” offentlig konst?

Konferensen är organiserad som två rundabordssamtal som kretsar kring två teman och två huvudanföranden. Arkitekten, konstnären och pedagogen Sandi Hilal berättar om sina erfarenheter av att arbeta med det offentliga konstprojektet Vardagsrummet i Boden i Norrbotten. Jeroen Boomgaard, programansvarig ARIAS, lektor Art&Public Space, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam pratar om offentlig konst i Nederländerna sedan den nationella myndigheten för offentlig konst SKOR lades ner 2013.

PROGRAM

20 februari

Kl 09.30 Registration

Kl 10.00–12.00
Rundabordssamtal ett: Offentlig konst och hur den förvaltas
Hur ser situationen ut i ditt land? Vilken typ av konst får offentligt stöd och hur fördelas det? Vilka förändringar, om några, väntas ske? Vilka förändringar, om några, borde ske? Bör staten finansiera vilken typ av konst som helst? Vilken roll spelar konsten i det offentliga samtalet? Behöver vi den?
Medverkande: Catarina Gabrielsson (Swe) Timo Jokela (Fin) Emilie Karlsmo (Swe) Lotte S. Lederballe Pedersen (Dk) Æsa Sigurjónsdóttir (Isl) Jessica Sjöholm Skrubbe (Swe)

Kl 12.00–13.00 Lunch

Kl 13.00–14.15 Key Note: Sandi Hilal arkitekt, konstnär och lärare

Kl 14.15–14.30 Paus

Kl 14.30–15.45
Key Note: Jeroen Boomgaard, programansvarig ARIAS, Lektor Art & Public Space, Gerrit Rietveld Academie

21 februari

Kl 10.00–12.00
Rundabordssamtal två: Offentlig konst och allmänheten
Vilka möjligheter har allmänheten att påverka den typ av offentlig konst som beställs? Är det alltid bra med medborgarinflytande? Finns det en scen med självorganiserad konst i det offentliga rummet? Vilka möjligheter har den offentliga konsten att förstärka idén om det offentliga rummet (som en plats för olikheter och politiska konflikter)? Vilka metoder använder vi för att engagera allmänheten i projekt med offentlig konst?
Medverkande: Peter Bengtsen (Dk/Swe) Arild Berg (No) Trude Schjelderup Iversen (No) Jacob Kimvall (Swe) Kristine Samson (Dk) Laura Uimonen (Fin)

Kl 12.00–13.00 Lunch

MEDVERKANDE

Peter Bengtsen, docent, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet, Sverige
Arild Berg, Fil. Dr, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet – Oslo Metropolitan University
Jeroen Boomgaard, programansvarig ARIAS, Lektor Art & Public Space, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
Catarina Gabrielsson, docent, Arkitekturskolan KTH, Sverige
Sandi Hilal, arkitekt, konstnär och lärare, Sverige
Trude Schjelderup Iversen, senior curator, KORO Kunst I Offentlige Rum
Timo Jokela Dean, professor i konstutbildning, University of Lapland, Finland
Emilie Karlsmo, Fil.Dr. och universitetslektor, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sverige
Jacob Kimvall, filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Sverige
Lotte Sophie Lederballe Pedersen, Fil.Dr. Center for Kunst og Biblioteker, Billedkunst, Statens Kunstfund, Danmark
Kristine Samson, urbanist och docent, Performance Design, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde University, Danmark
Æsa Sigurjónsdóttir, Dósent í listfræði, docent i konstvetenskap, Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands/University of Iceland
Jessica Sjöholm Skrubbe, docent, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Sverige
Laura Uimonen, Fil.Dr. Environmental Art, M. Sc. Architecture, Finland

Konferensen Public art in the Nordic Countries är ett samarrangemang med Södertörns högskola och Statens konstråd. Konferensen är ett publikt program i samarbetet mellan Statens konstråds och Södertörns högskola, som går under namnet Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (2019–2020). Samarbetet drivs inom ramen för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst och kommer dels utmynna i symposier och seminarier, dels vetenskapliga artiklar utgivna på Södertörn University Press.

Anmälan: senast 18 februari via e-post till joel.odebrant@sh.se