Stärka konstorganisationer

2018 fick Statens konstråd ett nytt permanent uppdrag om att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa, samt stötta, nätverk och samlingspunkter på regional nivå i hela landet. Inom uppdraget arrangerar vi regionala konstpolitiska samtal, Samtidskonstdagarna, nätverksutvecklings projekt och tar fram rapporter och studier om konstaktörernas förutsättningar och arbete.

Regionala konstpolitiska samtal

Statens konstråd möjliggör och befrämjar möten mellan politiker, tjänstepersoner och representanter för konstorganisationer för att prata om vad som kan göras för att stötta utvecklingen av konstfältet på lokalt på regional nivå. Genom dialog och processledning stödjer Statens konstråd det lokala konstfältet så att det kan ta vara på sin potential. Samtalen görs i samarbete med konstkonsulenter, regioner, kommunförbund och lokala konstorganisationer. Syftet är att ta fram en modell för hur sådana samtal kan äga rum. Modellen baseras på samtal som har ägt rum i Södermanland, Gävleborg, Örebro och Halland och färdigställs under våren 2020.

Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. 2020 kommer Samtidskonstdagarna 2020 att äga rum den 21–23 oktober på Vandalorum i Värnamo. Det övergripande temat är vad konsten och konstaktörernas framtid är inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

2019 var andra gången Statens konstråd är huvudarrangör. Samtidskonstdagarna 2019 producerades av Statens konstråd i samarbete med Art Lab Gnesta, Grafikens Hus, Södertälje konsthall och med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

Rapporter

Statens konstråd tar fram underlag för att stötta konstaktörer i forma av rapporter och studier. Den första rapporten som färdigställdes handlar om konstinstitutionernas arbete med offentlig konst och skrevs av Helena Selder. Rapporten lanserades under Folk och Kultur 2020 i Eskilstuna där vi också arrangerade ett välbesökt samtal. Rapporten utgör en av utgångspunkterna för Samtidskonstdagarna 2020.

Rapporten Utanför de institutionella väggarna

Rapporten Utanför de institutionella väggarna bygger på intervjuer med 17 olika konstinstitutioner och beskriver hur de arbetar med offentlig konst och gestaltning av gemensamma livsmiljöer.

Fokus på hållbarhet

Samtidskonstdagarna 2019

Samtidskonstdagarna 2019 fokuserade på hållbarhet. Vad har konstorganisationerna för möjligheter att skapa medvetenhet kring individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor? Vilka omställningar behöver konstorganisationerna genomgå för att bättre möta samtidens klimatutmaningar?