Stadsutveckling

Vad skapar en stad och dess miljöer? Vi utvecklar metoder för gestaltning av gemensamma miljöer genom samverkan mellan konstnärer, arkitekter, civilsamhälle, kommun och invånare.

Genom att samla olika kompetenser kan vi arbeta för miljöer som både möter behov och väcker engagemang och känslor. Våra projekt där konstnärer medverkar i stadsutveckling omfattar allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning. Offentlig konst är en självklar del av de miljöer där vi lever våra liv. Den bidrar till att skapa intressanta platser och områden att trivas i. Konsten erbjuder också reflektion och utrymmen för samtal, åsikter och inflytande, en viktig del av en livsmiljö som hänger ihop. Historiskt och i nutid har konstnärer bidragit till unika boendemiljöer runt om i landet.

Konst i boendemiljöer

Sverige står inför omfattande investeringar i nya boendemiljöer. Gestaltningen är en avgörande aspekt för att säkra hållbara livsmiljöer i dessa områden. I stadsutvecklingsprocesser i dag integrerar konstnärer ofta olika former av samverkan och utbyten mellan de som bor och arbetar på platsen och låter dessa inspirera den fysiska utformningen. Konsten kan också bidra till att stärka befintliga och sociala värden och att identifiera perspektiv som sällan når in i processerna. Metoderna säkrar en väl gestaltad boendemiljö och bidrar till hög kvalitet i livsmiljöerna.

Invånarinflytande stärker

Offentliga rum, anpassade efter platsspecifika behov förutsätter dialog med civilsamhälle och boende. Deras kunskap och perspektiv är avgörande för process och resultat, därför är det viktigt att hitta metoder för invånarinflytande som påverkar processerna på riktigt och blir relevanta för både boende och beslutsfattare. I våra pilotprojekt arbetar flera konstnärer med invånarinflytande med tydliga effekter.

Tillfällig konst

Tillfällig konst omfattar alla de uttryck som konstnärer väljer att jobba med i offentliga miljöer. Allt från performance till skulpturala installationer.

Permanent konst

Permanent konst skapas för en specifik situation. Ett verk kan vara allt från skulptur, målning och installation till videoverk eller ljudkonst. Alla uttryck som konstnärer arbetar med i offentliga rum ryms inom permanent konst. 

Guide till konst i planprocessen

Konstnärer och konstnärlig metod har mycket att bidra i kommunala planeringsprocesser – här finns en guide som visar hur det sker i olika faser.