Samlingen

Statens konstråds samling är en unik mängd konstverk som vi har byggt upp under 80 år. Den består av cirka 100 000 verk, av vilka 90 procent är placerade på statliga myndigheter runt om i landet. Cirka 60 procent av verken har Konstrådet köpt in och cirka 40 procent har myndigheterna själva förvärvat.

Samlingen består av alla slags konstnärliga uttryck: måleri, skulptur, teckning, grafik, textil, installation, video, fotografi, ljudkonst, konsthantverk och mycket annat. Samlingens sammansättning speglar förändringarna i samtiden eftersom verken både köpts in av Statens konstråd och av myndigheterna själva med ett brett fokus, som skiljer sig från exempelvis museernas mer selektiva urval. Vid sidan av högprofilerade verk med museikvalitet hittar vi därför även grafik producerad för den breda konstpubliken och skulpturala verk som anpassats för den aktuella platsen.

Varje år returneras cirka 3 000 verk från myndigheterna till Konstrådet, och nästan lika många placeras åter ut i kollektioner som våra konstkonsulter sätter samman. Eftersom verken som placeras ut inte befinner sig i en kontrollerad miljö som på ett konstmuseum är slitaget på dem betydande. Varje år konserverar vi därför ett antal verk, så att de kan placeras ut igen.

Konstinköp till samlingen

Huvuddelen av de inköp som Statens konstråd genomför varje år görs från budgetar som fastställs för de olika konstkollektionerna, där var och en av våra konstkonsulter fungerar som inköpare. Ett mindre antal inköp görs utifrån strategiska överväganden, exempelvis för att öka antalet inköp ute i regionerna eller för att förstärka Konstrådets samling genom inköp av verk av kvinnliga konstnärer som saknar eller har sporadisk representation i Konstrådets samling.

Inköpsprocessen är utformad för att ge största möjliga transparens och objektivitet. Alla inköpsförslag bedöms av minst två personer hos Konstrådet, vid inköp av dyrare verk även av Konstrådets direktör tillsammans med inköpsgrupp där deltagarna representerar olika verksamhetsområden inom Konstrådet.

 

Likabehandlingsprincipen

Vid inköpen gäller EU:s grundläggande principer för offentlig upphandling, likabehandlingsprincipen. För att inte snedvrida konkurrensen ska inköp ske från samtliga försäljningsställen där konst av hög kvalitet är till salu, till exempel från gallerier, konsthallar och mässor men även direkt från konstnärer.

Anledningen till detta är att ett stort antal konstnärer i Sverige saknar representation hos gallerier, inte minst konstnärer som är verksamma utanför storstäderna. För att undvika att inköpen begränsas av galleriernas urval och för att säkerställa att regionalt verksamma konstnärer blir representerade i samlingen kan Statens konstråd fatta beslut om inköp och formulera uppdrag i direkt dialog med konstnärerna.

När Statens konstråd gör inköp direkt från konstnären ställer vi alltid frågan om det finns ett avtal med en gallerist. Vi gör det för att undvika avtalsmässiga problem mellan konstnär och gallerist och säkerställa att Statens konstråd förvärvar det aktuella verket från den person, företag eller organisation som faktiskt har rätt att sälja det.

Vem får tillgång till konst ur vår samling?

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler. Varje år producerar vi ett drygt hundratal sådana konstkollektioner. En konstkollektion kan innehålla alla slags konstnärliga uttrycksformer och rymmer ofta både 1900-talskonst och samtidskonst.

Så jobbar vi med jämställdhet

Jämställdhet och har sedan länge varit en framträdande kvalitet i Statens konstråds samtliga verksamhetsgrenar. Detta perspektiv kommer framöver att få en ännu större tyngd i verksamheten i och med regeringens satsning på jämställdhetsintegrering av statlig myndigheters verksamheter 2016-2018, i vilken Konstrådet har uppdraget att medverka. Under 2015 har Konstrådet därför tagit fram en plan för uppdraget att medverka i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering 2016-2018.

Denna plan innebär att inköpen av konst ska göras utifrån jämställdhet och s.k.  intersektionella perspektiv (maktrelationer baserade på andra faktorer än enbart kön; det kan exempelvis handla om klass, etnicitet och sexuell läggning).

En särskild målsättning är att förstärka Konstrådets samling genom inköp av verk av kvinnliga – inte minst äldre – konstnärer, som saknar eller har sporadisk representation. Samtidigt följer vi upp sammansättningen av konstnärer och verk i våra kollektioner utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi har också påbörjat ett projekt för att konservera äldre verk av kvinnliga textilkonstnärer i vår samling.

Läs mer om samlingen