Permanent konst

Permanent konst skapas för en specifik situation. Ett verk kan vara allt från skulptur, målning och installation till videoverk eller ljudkonst. Alla uttryck som konstnärer arbetar med i offentliga rum ryms inom permanent konst.

Skulptur, rörlig bild, ljudverk och hela fasader… Vi producerar konst för nya och renoverade byggnader och miljöer i statlig verksamhet med utgångspunkten att konsten ska vara kvar, vara permanent. Den konstnärliga gestaltningen relaterar alltid till den specifika situationen eller verksamheten på platsen. Vi arbetar också med pilotprojekt där konstnärer kommer in tidigt i byggprocesser och därmed kan påverka hela miljöer. Genom permanent konst skapar vi kvalitativa och dynamiska offentliga miljöer. Människor över hela Sverige ska få vara med om betydelsefulla konstupplevelser i sin vardag. Ett riktigt bra offentligt konstverk aktiverar den omgivande miljön och skapar reflektion kring platsens estetiska utformning, historia, minnen och sociala relationer.

Konst får oss att pröva nya tankebanor

Statens konstråd arbetar nära konstnärer för att skapa stimulerande och kreativa offentliga rum. Konsten rymmer stora möjligheter för samtal, möten och förståelse mellan människor oberoende av sociala och kulturella förutsättningar. Den som någon gång drabbats av ett konstverk vet att det kan skapa insikter och minnen för livet. Denna förmåga att få oss människor att se saker på nya sätt, att pröva andra tankebanor och att sträcka oss mot det vi ännu inte vet, är konstens centrala kvalitet. Vår ambition är att fler än dem som besöker en konstinstitution ska få vara med om denna upplevelse. Fastighetsägare som bygger om eller nytt för statlig verksamhet kan samarbeta med oss om konstnärlig gestaltning. Att bidra till utvecklingen av konst och gemensamma miljöer är en central del av vår verksamhet. På senare år har vi prioriterat platser med hög grad av offentlighet och miljöer riktade till barn och unga.

Curatera offentlig konst

Vilka förutsättningar finns på plats? Vilka konstnärskap är intressant i det här sammanhanget? Hur skapar vi ett konstverk på riktigt hög nivå?  Curatorn jobbar under hela processen nära en samrådsgrupp. Några viktiga förutsättningar i arbetet är att skapa en bra dialog och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter för att nå fram till en väl genomförd gestaltning. Praktiska aspekter som säkerhet och tillgänglighet kommer också in.

Tillfällig konst

Tillfällig konst omfattar alla de uttryck som konstnärer väljer att jobba med i offentliga miljöer. Allt från performance till skulpturala installationer.

Konst i stadsutveckling

Våra projekt där konstnärer medverkar i stadsutveckling omfattar allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning.

Arbetsprocessen för permanent konst

1. Bedömning av förutsättningarna

Statens konstråds curator besöker den specifika platsen och verksamheten och gör en bedömning av de konstnärliga och praktiska förutsättningarna. Verket ska helst bli tillgängligt för en större publik. Beslut om att ta nästa steg i produktionen fattas av Statens konstråds expertgrupp där generaldirektören och samtliga curatorer på myndigheten ingår. Gruppen beslutar även hur mycket projektet får kosta.

2. Platsen styr kravspecifikationen

När beslut är taget om att gå vidare med projektet bildar curatorn en samrådsgrupp. Fastighetsägare, arkitekter och representanter för verksamheten deltar. De diskuterar konstnärliga uttryck och metoder i relation till verksamhetens behov och platsens förutsättningar. Det är viktigt att gruppens deltagare har mandat från sin organisation att fatta beslut. Utifrån deras diskussioner tar curatorn fram en kravspecifikation för den kommande gestaltningen. Specifikationen ringar in vad det är för konst och konstnärskap de är ute efter – dess tematik, konstnärliga grepp och materialval.

3. Val av konstnär

Curatorn föreslår ett urval av konstnärer för samrådsgruppen med utgångspunkt i kravspecifikationen. De väljer en konstnär som därefter även måste bli godkänd av Statens konstråds expertgrupp. Ofta blir det en direktupphandling av den utvalda konstnären som får i uppdrag att göra en skiss. Möjligheterna ser olika ut beroende på när i byggprocessen konstnären får skissuppdraget. Ju tidigare i processen desto större möjligheter finns till att göra konsten till en integrerad del av den gemensamma livsmiljön som ska växa fram.

4. Skissförslag och förvaltning

Konstnären utformar en gestaltning för den specifika situationen. Idén presenteras i form av en skiss med 3D-modell, materialprov och detaljerad budget. Både samrådsgruppen och expertgruppen på Statens konstråd ska godkänna skissen innan konstnären får det slutliga uppdraget att producera konstverket. När installationen och slutbesiktningen är klar övertar fastighetsägaren ägande och förvaltning av verket.

Vill du veta mer?

Läs fördjupande artiklar om att arbeta med permanent konst:

Att curatera offentlig konst

Roller i arbetet med permanent konst

Grundvillkor för permanent konst