Konst och kulturarv

Att ta hand om kulturarvet är en viktig del av Statens konstråds verksamhet, här hittar du material om konst och kulturarv.

När det svenska välfärdssamhället och folkhemmet växte fram under 1900-talet beställde stat, kommun och landsting tiotusentals konstverk för offentliga miljöer. Den offentliga konsten blev en viktig del av våra moderna kulturmiljöer. Men utan skydd riskerar detta kulturarv att gå förlorat. För att undvika att viktiga verk förstörs sprider vi kunskap om hur den offentliga konsten kan skyddas och bevaras för framtiden.

Forskningsprojekt om bevarandet av 1900-talets offentliga konst

Det antikvariska området 1900-talets offentliga konst undersökte Statens konstråd i forskningsprojektet Offentlig konst – Ett kulturarv. 

25 fallstudier runt om i Sverige ingick i projektet och representerar den offentliga konstens mångfald och komplexitet. Ökad kunskap om konst och kulturmiljövård är en förutsättning för att bevara den offentliga konsten som kulturarv. Idag används boken Offentlig konst – Ett kulturarv som kurslitteratur inom flera kulturmiljö- och konstutbildningar .

Projektet genomfördes med stöd från Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) för kulturmiljöområdet och det moderna samhällets kulturarv.

Läs mer om resultatet och ta del av boken

Vikten av att bevara konst lyftes i inventeringsprojekt

1 500 byggnadsanknutna konstverk beställda av Statens konstråd ingick i inventeringsprojektet “Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst”.

Idag ägs många tidigare statliga offentliga byggnader av privata fastighetsägare. Det är de som nu äger, vårdar och förvaltar den byggnadsanknutna konsten. Syftet med projektet, som pågick under 2006–2008, var bland annat att utreda konstverkens skick och status och öka kunskapen bland fastighetsägare om deras ansvar och skyldigheter för ett långsiktigt bevarande av detta kulturarv.

Resultatet presenterades i en rapport och den är fortfarande en viktig dokumentation över byggnadsanknuten konst beställd av Statens konstråd mellan 1937–2005.

Läs mer om projektet

Rapport – Byggnadsanknuten offentlig konst

Här kan du läsa rapporten Byggnadsanknuten offentlig konst – Kunskapshöjande insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön. 
Rapporten ger en bild av det rådande läget inom förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst och har färdigställts i samarbete med Riksantikvarieämbetet.