Forskning och utbildningssamarbeten

Statens konstråd har fått i uppdrag att verka för en stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. Vi stimulerar forskning på olika högskolor i landet och samarrangerar konferenser, seminarier och tar fram publikationer.

Kunskapsnav offentlig konst

Statens konstråd har fått i uppdrag att verka för en stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. Uppdraget pågår 2018–2020, men vi arbetar för att effekterna ska fortsätta att ge resultat framåt i tiden. Vi samarbetar med både lärosäten och forskningsfinansiärer med syftet att förankra och utvidga kunskapen om offentlig konst, från de processer som föregår att verken blir till, via utvecklandet av curatoriella metoder till analyser av färdiga verk.

Forskning

Statens konstråd vill främja forskning om offentlig konst, detta gör vi på flera olika sätt. Vi arrangerar bland annat egna forskningskonferenser med syftet att skapa nätverk och kunskapsutbyte mellan olika aktörer. Under 2018 presenterades en forskningsöversikt, Public Art Research Report (2018): A report on the current state of research on public art in the Nordic Countries, and in a wider international context som tagits fram av forskare på Södertörns högskola och Akademin Valand, Göteborgs universitet. En av slutsatserna är att forskning som rör området offentlig konst behöver stärkas genom samarbeten som är tvärvetenskapliga och delas av flera institutioner. Rapporten visar på fältets vidd och potential för framtida forskning. Under 2019–2020 samarbetar vi med den fria konstaktören Visible för att skapa en bibliografi över icke-vetenskapliga publikationer om offentlig konst på en global skala. Detta kommer presenteras som en mindre publikation och även resultera i ett bibliotek i Statens konstråds lokaler.
Sedan 2018 samarbetar vi med Konstvetenskapen på Södertörns Högskola. Forskarna bedriver självständig forskning om offentlig konst som presenteras i seminarier, en större forskningskonferens (februari 2020) samt en vetenskaplig publikation (december 2020). Vi formulerar även bland annat en utlysning av forskningsmedel tillsammans med Formas (i samarbete med ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet) som publiceras i början av 2020. Syftet med dessa samarbeten och övriga är att stimulera vidare forskning inom fältet.

Utbildningssamarbeten

Statens konstråd har länge samarbetat med både konstnärliga och teoretiska utbildningar, genom gästföreläsningar och studiebesök. Under de senaste åren har detta arbete utvecklats och vi har gått in som en mer aktiv partner i utvecklandet av nya kurser. Några av våra pågående samarbeten är med Kungliga konsthögskolan, Akademin Valand och Konstfack. 2019 initierade vi, tillsammans med Kungliga Konsthögskolan, kursen Att förhandla konstnärliga värden – Konst och arkitektur i den offentliga sfären ledd av konstnären Jonas Dahlberg. Vi samarbetar också med CuratorLab på Konstfack inom kursen Socially Engaged Curating in Post-Democratic Times, samt kursen Att beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummet, på Akademin Valand.