Verksamhet

När vi på Statens konstråd producerar konst i gemensamma miljöer utvecklar vi löpande arbetet med konst och gestaltning – här kan du läsa om våra arbetsmetoder och vår verksamhet.

Intresset för att utveckla den offentliga konsten är stort. Ett spännande arbete pågår i stadsutvecklingsprocesser där kommunala, statliga och privata aktörer renoverar och bygger nya områden. Samtidigt arbetar många konstnärer med att omformulera vad den offentliga konsten kan vara. I våra pilotprojekt prövar vi nya metoder och olika sätt att arbeta. Projekten utgår oftast från en specifik situation och kan involvera allt från konst i planering, till sociala relationer eller visuella uttryck.

Gestaltad livsmiljö

Sveriges regering presenterade våren 2018 en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en enhällig riksdag. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Permanent konst

Statens konstråd producerar permanenta konstverk för nya byggnader och miljöer för statlig verksamhet. Vi arbetar med allt från skulptur och rörlig bild till ljudverk och hela fasader, eller att konstnärer i ett tidigt skede tar helhetsgrepp på stora områden. Statens konstråd anlitar väletablerade svenska och internationella konstnärer, men också unga konstnärer som tidigare inte har arbetat med konst i offentliga miljöer.

Stadsutveckling

Inom stadsutveckling utvecklar Statens konstråd nya former av samverkan mellan konstnärer, arkitekter och andra kompetenser vid gestaltning av gemensamma miljöer. Vår ambition är att genom tvärdisciplinära och utforskande samarbeten stärka helhetssynen i planeringsprocessen, fördjupa medinflytandet och skapa sociala kvaliteter och kopplingar mellan kulturarv och samtid. På olika sätt arbetar vi för ökad förståelse för vad konst i stadsutveckling kan leda till.

Tillfällig konst

Sedan flera decennier har konstnärer sökt sig utanför utställningsrummen för att realisera konstprojekt. Som ingen annan konstform har samtidskonsten därigenom expanderat till nya områden, allt från film och design till politik och journalistik. Idag söker sig ett stort antal konstnärer till olika typer av offentliga rum och frågor om det gemensamma. I de tillfälliga projekten kan Statens konstråd utforska nya praktiker tillsammans med dem.

Stärka konstorganisationer

Statens konstråd möjliggör och befrämjar möten mellan politiker, tjänstepersoner och representanter för konstorganisationer för att prata om vad som kan göras för att stöta utvecklingen av konstfältet på lokal nivå. Genom dialog och processledning stödjer Statens konstråd det lokala konstfältet så att det kan ta vara på sin potential. Samtalen görs i samarbete med konstkonsulenter, regioner, kommunförbund och lokala konstorganisationer.
Varje år arrangeras även konferensen Samtidskonstdagarna i samarbete med olika aktörer i landet.

Se våra konstprojekt

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Vi utvecklar hela tiden nya metoder i arbetet med konst och gestaltning. Här hittar du våra konstprojekt.

Permanent konst

Stadsutveckling

Tillfällig konst

Konstkollektioner