Vårda konst

Här finns information om hur konst tas om hand, främst är riktad till statliga myndigheter som vi samarbetar med.

Den statliga offentliga konsten omfattar över 100 000 konstverk placerade på mer än 200 statliga myndigheter och omkring 1 600 permanenta byggnadsanknutna konstverk specifikt beställda för miljöer och byggnader med statlig verksamhet. De statliga offentliga konstsamlingarna har växt fram under lång tid och representerar höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden.

Statens konstråd utövar tillsyn

För att säkerställa att de statliga offentliga konstsamlingarna vårdas både långsiktigt och professionellt utövar Statens konstråd sedan 2004 tillsyn över statliga myndigheters och andra statliga organs vård av den statliga offentliga konsten. Övergripande innebär detta att Statens konstråd har till uppgift att kontrollera och ge råd till dessa aktörer gällande vård av statlig offentlig konst.

Beställa konst

Vill du veta hur du beställer konst från Statens konstråd? Vi producerar permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare och konstkollektioner för statliga myndigheter.