Konstnärligt perspektiv tar plats i omvandling av Gotlandsregemente

Genom konsten hittas nya och oväntade perspektiv i stadsbyggnadsprocessen. Det tror Region Gotland som tagit hjälp av specialister från konstfältet och konstnärer i arbetet med att planera för en ny stadsmiljö.

Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet Visborg söder om Visby. Det tidigare regementsområdet P18 i anslutning till södra Visby har lagts ner och kommer att inom tio år att utgöra plats för runt 6 000 nya bostäder. Avsikten är att området på sikt ska integreras med staden stadsbyggnadsmässigt. Under våren 2018 inleddes ett stadsutvecklingsprojekt. Första etappen är ett delområde inom nordvästra Visborg, där detaljplan och infrastrukturplan, med stort fokus på hållbarhetslösningar, ska tas fram inom ramen för projektet.

Regionen vill utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att inkludera konstnärliga perspektiv och på så vis försöka hitta nya perspektiv i stadsbyggnadsprocessen och området än de direkt förväntade. Arbetet med konst som en del av planeringsprocessen kommer därför att bygga på konstnärliga undersökningar, dialoger samt fysiska och materiella experiment som föregår den konkreta utbyggnaden av den nya stadsdelen.
En lokal och viktig aktör inom konstområdet identifierades tidigt i processen. BAC (Baltic Art Center) representerar såväl ett lokalt som internationellt perspektiv. BAC spelar här en viktig roll genom sin specialistkompetens inom konstfältet och visar på fördelarna med att samverka med en lokal konstplattform i en planprocess.