Vad blir det?

En detaljplan som ritas om utifrån invånares behov och kunskap om platsen. En gestaltning som förändrar ett helt område efter dialog mellan konstnär, arkitekter, fastighetsägare och boende. Eller ett utbyte mellan civilsamhälle och kommun som ger långsiktigt hållbara relationer.

För konst i stadsutveckling är processen ofta avgörande. Men vad blir resultatet? Eftersom varje projekt utgår från situationen och platsen kan konsten ta sig en mängd olika uttryck. Här beskriver vi några genom exempel från vårt arbete.

Helhetsgrepp i gestaltningen

I stadsomvandlingsprojektet Västlänken i Göteborg kunde konstnärerna komma in tidigt i plan- och byggprocessen. Så tidigt att ritningarna ännu inte var klara. I nära dialog med arkitekterna kunde de påverka utformningen av hela miljöer. Konstnären Katharina Grosse har tagit sig an en hel bro medan Dan Vō påverkar utformningen av hela station Centralen. Även i Kiruna har konstnärer kommit in tidigt i planeringen av den miljö som ersätter tidigare bostadsområden när staden flyttas. De har därmed kunnat ta helhetsgrepp med hänsyn både till de boendes önskan att minnas vad som varit, och behovet att hantera stora volymer av rivningsmassor.

> Västlänken: Kronotopia i Göteborg

> Gruvstadsparken i Kiruna

När processen är en del av resultatet

I stadsutvecklingsprojektet Parklek i Hallonbergen, Sundbyberg inledde konstnären Kerstin Bergendal samtal med de boende om de gemensamma miljöerna i området. Den konstnärliga processen pågick samtidigt som det formella samrådet om en ny detaljplan. Projektet öppnade upp dörrar både för nya lösningar och för förändrade relationer mellan politiker och invånare. Detaljplanen kom sedan att justeras enligt de förslag som kom fram under processen. I regeringssatsningen Konst händer ser vi också hur invånarinflytande stärker stadsutvecklingsprocesser. I Hammarkullen, Göteborg reflekteras till exempel det konstnärliga arbetet genom en grupp kvinnors behov av integritet i sitt badhus som de för allas räkning räddat från rivning. I Hageby, Norrköping och Prästholmen, Boden tas nyanländas professionella kompetens till vara i arbetet med konsten.

> PARK LEK i Hallonbergen och Ör i Sundbyberg

> Konst händer: Hageby i Norrköping

> Konst händer: Prästholmen i Boden

Fysisk gestaltning som engagerar

Innergårdar, lekplatser, fasader, gångstråk och parker är exempel på platser och byggnader som med framgång kan gestaltas konstnärligt och bidra till stora värden för boende och andra. När konsten utvecklas till att allt oftare omfatta processer kring invånarinflytande, performance, installationer och fullskaletest, så gynnar det också de permanenta konstnärliga uttrycken, genom att stimulera till nya format och alternativa processer för genomförandet.

> Nya metoder för samverkan i bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala

> Relationen i centrum i bostadsområdet Badhusberget i Lysekil

> Konst händer i bostadsområdet Lindängen, Malmö