Hur går det till?

Curatoriellt arbete med permanenta verk handlar om att definiera vad som är möjligt att göra på en specifik plats eller situation. Curatorn måste vara lyhörd för önskemål och behov från alla inblandade och samtidigt värna den konstnärliga integriteten. I dialog med brukare tar curatorn fram uttrycksformer som är lämpliga.


4 steg av processen

1. Bedömning av förutsättningarna

Statens konstråds curator besöker den specifika platsen och verksamheten och gör en bedömning av de konstnärliga och praktiska förutsättningarna. Verket ska helst bli tillgängligt för en större publik. Beslut om att ta nästa steg i produktionen fattas av Statens konstråds expertgrupp där generaldirektören och samtliga curatorer på myndigheten ingår. Gruppen beslutar även hur mycket projektet får kosta.

2. Platsen styr kravspecifikationen

När beslut är taget om att gå vidare med projektet bildar curatorn en samrådsgrupp. Fastighetsägare, arkitekter och representanter för verksamheten deltar. De diskuterar konstnärliga uttryck och metoder i relation till verksamhetens behov och platsens förutsättningar. Det är viktigt att gruppens deltagare har mandat från sin organisation att fatta beslut. Utifrån deras diskussioner tar curatorn fram en kravspecifikation för den kommande gestaltningen. Specifikationen ringar in vad det är för konst och konstnärskap de är ute efter – dess tematik, konstnärliga grepp och materialval. 

3. Val av konstnär

Curatorn föreslår ett urval av konstnärer för samrådsgruppen med utgångspunkt i kravspecifikationen. De väljer en konstnär som därefter även måste bli godkänd av Statens konstråds expertgrupp. Ofta blir det en direktupphandling av den utvalda konstnären som får i uppdrag att göra en skiss. Möjligheterna ser olika ut beroende på när i byggprocessen konstnären får skissuppdraget. Ju tidigare i processen desto större möjligheter finns till att göra konsten till en integrerad del av den gemensamma livsmiljön som ska växa fram.

4. Skissförslag och förvaltning

Konstnären utformar en gestaltning för den specifika situationen. Idén presenteras i form av en skiss med 3D-modell, materialprov och detaljerad budget. Både samrådsgruppen och expertgruppen på Statens konstråd ska godkänna skissen innan konstnären får det slutliga uppdraget att producera konstverket. När installationen och slutbesiktningen är klar övertar fastighetsägaren ägande och förvaltning av verket. 


Roller och grundvillkor

Många inblandade i processen

Permanent konst tas fram för en specifik plats och den statliga verksamhet som bedrivs där. Att skapa permanenta verk kan ta tid, då produktionen följer plan- och byggprocessen. Flera olika aktörer är inblandade i projektet.

Öppenhet är ett grundvillkor

Fastighetsägare som bygger nytt eller renoverar byggnader avsedda för statlig verksamhet ansöker så tidigt som möjligt i byggprocessen om samarbete angående byggnadsanknuten konst. Det finns några grundvillkor som måste uppfyllas innan arbetet med ett permanent konstverk kan börja.