Grafikprojektet

Skolor ska ha tillgång till grafiska verk som en del av undervisningen. Det var ett av målen med grafikprojektet som pågick i olika kommuner i landet under åren 2013–2016.

För att främja barns och ungas rätt till kultur och kulturupplevelser beslutade regeringen att Statens konstråd fick överlåta grafiska verk till skolor. Året var 2013 och de grafiska verken skulle användas i pedagogiska sammanhang som en del av undervisningen, även i andra ämnen än de estetiska.

Statens konstråd har placerat konst i offentliga rum i snart 80 år, och där är grafiken en högst levande tradition. Inom Grafikprojektet har drygt 670 verk överlåtits till 36 kommuner. Totalt har 57 skolor fått kollektioner på 5 till 20 verk.

Verk av hög kvalitet
Sveriges mest kända grafiker finns representerade med namn som Svenolov Ehrén, Gösta Gierow, Gösta Werner, Kerstin Abram-Nilsson, Philp von Schantz, Jordi Arkö, Jörgen Zetterqvist, Brita Molin och Ulla Fries. Konstnärerna har stor betydelse för landets kulturarv och genom deras verk representeras alla grafiska tekniker. Verk som överlåtits till skolorna har hög konstnärlig kvalitet.

Konst som kunskapsfaktor
Pilotprojektet inleddes i Dalarna 2012. Grafikprojektet fortsatte efter det i flertalet kommuner och pågick till och med 2016. Pedagoger har använt konsten som kunskapsfaktor i undervisningen och elever har fått utforska olika uttryckssätt inom grafiken. Projektet har även sporrat till nytänkande i olika samarbeten.

> Ladda ner slutrapporten inlämnad till Kulturdepartementet den 9 juni 2016.

Pilotprojekt i Dalarna

I Dalarna inleddes ett pilotprojekt 2012 och det fortsatte även under 2013. På olika vis arbetade eleverna med konsten som utgångspunkt. Totalt erhöll 15 kommuner kollektioner av nyramad grafik under pilotprojektet.

Läs om Pilotprojektet i Dalarna

"Ett samtida sätt att jobba med bild"

Inger Höjer Aspemyr jobbar som intendent förmedling på Statens konstråd och var ansvarig för Grafikprojektet. Vi ställde några frågor till henne om projektet. På vilket sätt det var ett nytt sätt att förmedla konst? Vilka särskilda satsningar gjordes?

läs Intervjun

Om processen

Grafiken mottogs med entusiasm på skolorna. Fördelat på 36 kommuner överlämnades totalt 675 grafiska verk från Statens konstråd. Pilotprojektet i Dalarna banade väg för det fortsatta arbetet runt om i landet. En lärdom blev att det var viktigt att följa konsten under hela processen.

Läs om Processen

Grafik

Grafik är något som tryckts med färg på papper. Det kan vara en dags­tidning, ett reklamblad, en bok eller ett konstnärligt tryck. Ordet grafik har blivit den allmänna benämningen för tryck som görs som konstverk. Vi brukar också kalla dessa tryck för grafisk konst.

mer om Grafik

Tryckmetoder

Det finns många olika tryckmetoder för grafik. Ett utmärkande drag för all grafik är att den bild som utförs på tryckplattan blir spegelvänd vid tryckning.

mer om Tryckmetoder

Varför grafik?

De grafiska teknikerna kan stå inför en ny högkonjunktur. Många unga letar efter källan, själva hantverket. Trots konkurrensen av digitala tryckprocesser är grafiken högst levande.

Många letar efter ett ursprung
De traditionella grafiska teknikerna har under århundraden haft stor betydelse för kommunikationen med text och bild. Datorns självklara huvudroll i våra dagar har föregåtts av tidskrävande hantverksjobb. Processerna med de långsamma grafiska teknikerna har aldrig riktigt försvunnit och kan komma att stå för en ny högkonjunktur. Många unga letar efter källorna, ett ursprung.

En del av landets kulturarv
I Statens offentliga konstsamling finns Sveriges mest kända grafiker representerade. Konstnärerna har stor betydelse för landets kulturarv och genom deras verk representeras alla grafiska tekniker. De verk som överlåtits till skolorna härrör från 1900-talets sista hälft.

Lärarhandledning

Handledningen för lärare framtagen inom Grafikprojektet syftar till att göra konsten och grafiken angelägen för unga och vara ett stöd i undervisningen.