Västlänken: Kronotopia

I Kronotopia får konstnärer möjlighet att genom tidig medverkan påverka ett av Göteborgs genom tiderna största stadsomvandlingsprojekt Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde. Tillsammans med Trafikverket har Statens konstråd genomfört två internationella konsttävlingar för gestaltningen stationerna Haga, Korsvägen och Centralen samt infrastrukturområdet Olskroken.

Konstverk för Västlänken: Kronotopia

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Om Västlänken: Kronotopia

Befolkningen i Göteborg och Västra götalandsregionen växer snabbt. Västlänken är ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg som ska knyta samman stad och region med ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och tre nya tågstationer som avlastar centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026.

 

Visionen är att de konstnärer som deltar i projektet också får inflytande över den arkitektoniska gestaltningen och samverkar med arkitekt och konstruktör så att miljöerna blir unika.

Tillsammans med Trafikverket har Statens konstråd genomfört två internationella konsttävlingar för gestaltningen stationerna Haga, Korsvägen och Centralen samt infrastrukturområdet Olskroken i Göteborg. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att komma in tidigt i processen och påverka rummens utformning under jord. Visionen är att de konstnärer som deltar i projektet också får inflytande över den arkitektoniska gestaltningen och samverkar med arkitekt och konstruktör så att miljöerna blir unika. Konsten ska därmed vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en redan färdig struktur.

För att nysta samman vision och form har ett övergripande konstprogram med titeln Kronotopia tagits fram i samarbete mellan Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg stad och Göteborg Konst. Konstprogrammet föreslår en undersökning av vår nutid, en översyn av det förflutna och en möjlig insyn i framtiden, kombinerat med ett intresse för platsspecifikt utforskande. Konstprogrammet tilldelades konstnärerna inför tävlingsskedet.

Konstnärlig vision

Ett konstnärligt förhållningssätt till Göteborgs Kronos/Tid och Topos/Rum
Det kuratoriella temat för Västlänken och Olskroken är konceptet Kronotopia (av grekiskans chro ́nos – tid och topos – plats). Kronotopia föreslår en undersökning av vår nutid, en översyn av det förflutnas principer och en möjlig insyn i framtiden, kombinerat med ett intresse för platsspecifikt utforskande. En komplex väv av identiteter, arv och förhållande till en globaliserad värld kan genom den konstnärliga blicken undersökas och komma till uttryck i stadens gemensamma rum.

Detta kan ge en ömsesidig korsbefruktning av olika och i bästa fall samverkande rum och tider. Byggtiden, som sträcker sig över tio år, är i sig en pågående kronotopi, en stadsomvandling, något som ständigt börjar om men inte från början.

Som hamnstad har Göteborg många gånger varit en första plats för mötet med Sverige för de immigrantströmmar som i olika tider anlänt med sina rum och sin historia. Göteborg har också varit den stad som de flesta svenska emigranter till Amerika under 1800-talet reste från. Genom att skapa nya länkar i sociala rum kan konst förstärka och fördjupa både etiska och existentiella dimensioner, även de som inte alltid låter sig uttryckas i ord.

Konstnärer får i projektet möjlighet att vara med och forma Göteborgs undre värld. Vad betyder det att nya vertikala skikt skapas och nya horisontella förbindelser mellan platser görs tillgängliga? Nedstigandet till underjorden innebär en möjlig perspektivförskjutning där den alltför täta och oreflekterade bindningen till det lokala förloras och ett begär efter nya samband kan uppstå.

Helhetsgrepp
Konstnärer har i projektet en exceptionell möjlighet att ta fram konstnärliga visioner samtidigt som rummen utformas. Konsten ska vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en redan färdig struktur. Projektets vision är att konstnärerna får inflytande över gestaltningen, d.v.s. är delaktiga i utformningen av de arkitektoniska rummen och samverkar med arkitekt och konstruktör så att miljöerna blir unika.

Den övergripande tematiken Kronotopia har därför varit en rimligare utgångspunkt för det fortsatta arbetet än att tidigt bestämma fysiska platser för konst. På så sätt skapas möjligheter för de tävlande konstnärerna att utifrån sina konstnärliga idéer finna konstens plats och oförutsedda kvalitéer vad gäller gestaltning, placering och uttryck.

Läs mer om den kuratoriella inriktningen i det övergripande konstprogrammet.

Samarbeten

Trafikverket och Statens konstråd arrangerar och finansierar tävlingsomgången Kronotopia: Haga och Korsvägen. Trafikverket är beställare och byggherre för de konstnärliga gestaltningarna och ansvarar för planering och genomförande av stationerna Haga och Korsvägen i dess helhet. Statens konstråd projektleder de konstnärliga gestaltningarna, är sakkunnig expertis på konst i offentliga rum samt kvalitetssäkrar de konstnärliga gestaltningarna under genomförandefasen.

För stationen Korsvägen är det konstnärerna Goldin + Senneby som gestaltar stationen med verket Eternal Employment.

Kontakt

Lotta Mossum

Curator
08-440 12 96
lotta.mossum@statenskonstrad.se

Alba Baeza

Assisterande curator
08-509 317 36
alba.baeza@statenskonstrad.se