hantera-konst


Varför konst väcker debatt

Artikel
20 December, 2018

All konst väcker känslor. Men ibland väcks även ett motstånd som blir till en debatt om konstens roll i samhället. En kontrovers kring ett konstverk startar ofta när olika tolkningar av verket kolliderar, antingen för att verket signalerar något kontroversiellt eller för att olika ideologiska uppfattningar krockar.

Aktuellt Hantera konst

Statlig inköpt konst

Artikel
5 October, 2018

Statens konstråd är med stöd av förordning om vård av statens konst (SFS nr: 1990:195) tillsynsmyndighet över statliga myndigheters vård av statens offentliga konstsamling. Tillsynsverksamhetens syftar till att kontrollera och stödja myndigheternas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda skador, förluster och stölder. Tillsynsverksamheten samordnas med Statistiska centralbyråns allmänna register över statliga myndigheter och omfattar alla myndigheter och statliga organ som innehar statlig inköpt konst

Aktuellt Hantera konst

Byggnadsanknuten konst

Artikel
10 January, 2018

Statens konstråd är tillsynsmyndighet över statliga myndigheter och organ som äger och förvaltar fastigheter med byggnadsanknuten statlig konst. Tillsynsverksamheten verkar för att den offentliga konsten ska vårdas professionellt som kulturarv. Den byggnadsanknutna konsten från 1900-talet utgör värdefulla delar av det moderna samhällets kulturmiljöer.

Aktuellt Hantera konst

Konstdatabasen

Artikel
8 June, 2017

Konstdatabasen drivs av FalckSecure i samarbete med Statens konstråd. Statliga myndigheter ska använda Konstdatabasen för att registrera uppgifter om sitt konstinnehav och konstverkens aktuella placering.

Aktuellt Hantera konst

Återlämnande av statlig inköpt konst

Artikel
8 June, 2017

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten eller konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd.

Aktuellt Hantera konst

Försäkring och skadekostnader

Artikel
8 June, 2017

Myndigheternas konstinnehav är generellt oförsäkrat. Vid totalskada är myndigheten inte skyldig att ersätta staten för den skadade konsten. Den kostnad myndigheten kan drabbas av är reparationskostnad vid delskada, där reparationskostnaden bedöms komma att understiga den skadade konstens ekonomiska värde.

Aktuellt Hantera konst

Anmälan stulen konst

Artikel
9 May, 2017

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Väl gestaltade offentliga miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen påverkar trygghet, gemenskap och delaktighet.

Aktuellt Hantera konst