aktuellt


App levandegör utomhuskonsten i Sundbyberg

Artikel
9 April, 2020

Sommaren 2020 kan du ta del av Syndbybergs offentliga verk via appen Kulturspåret. Den lotsar dig runt bland verken och ger dig rolig information samt aktiviteter som till exempel ett konstquiz. Syftet är att synliggöra konsten för sina invånare.

Aktuellt

Nya mötesplatser gestaltas i Falkenberg

Artikel
9 April, 2020

Falkenbergs centrum får två viktiga tillskott när ett kunskaps- och kulturcentrum och en ny stadspark byggs. Det är kommunens största byggprojekt någonsin, och konstnären Olivia Plender har inför detta bygge tagit del av invånarnas röster.

Aktuellt

Omtvistat paradismotiv är kvar i nytt sällskap

Artikel
2 April, 2020

Kan ett omdebatterat keramiskt verk från 1946 aktiveras av ett samtida konstverk? På SLU i Uppsala har konstverket Djungeln vaknar av Gunnar Nylund fått sällskap av det samtida verket Växt av Johanna Karlsson. De båda verken samspelar med varandra och skapar en ny kontext för konsten.

Aktuellt

Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset 

Artikel
25 March, 2020

Statens konstråd följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av coronaviruset och covid-19 i samhället. Förändringar som specifikt berör Statens konstråds verksamhet publiceras och uppdateras löpande.

Aktuellt

Mikrohistorier samlas i Hasselfors

Artikel
28 February, 2020

Ett offentligt konstverk ska uppföras i Hasselfors, en ort i Laxå kommun. Bland de 420 invånarna på orten finns ett stort engagemang i verket. Konstnären Katja Aglert genomför den första delen av projektet: att samla ihop mikrohistorier om Hasselfors.

Aktuellt

Konferens tar tempen på den offentliga konsten idag

Artikel
17 February, 2020

På konferensen Public Art in the Nordic Countries träffas nordiska forskare och andra från konstfältet för att diskutera dagsläget och framtiden för offentlig konst. Hur ser läget ut idag och vart är den offentliga konsten på väg? Behöver vi verkligen ”offentlig offentlig konst”? Vi pratade med Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och en av initiativtagarna till konferensen.

Aktuellt

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Artikel
14 February, 2020

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

Aktuellt

Ljudkonstverk utforskar gränsen mellan friskt och sjukt

Artikel
18 December, 2019

Vi är den här platsen eller tillståndet är ett tillfälligt konstprojekt där publiken lyssnar på en berättarröst i hörlurar och tar del av föreställningen genom att fysiskt förflytta sig i lägenheten. Här får du vet mer föreställningen också höra ett radioreportage om den.

Aktuellt

Konstnären Huang Yong Ping har avlidit

Artikel
24 October, 2019

Konstnären Huang Yong Ping har avlidit. Huang Yong Ping arbetade med den konstnärliga gestaltningen på nya stationen Haga i Göteborg på uppdrag av Statens konstråd och Trafikverket.

Aktuellt

Region Värmland satsar på offentlig konst

Artikel
8 October, 2019

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild- och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu. Vi hör Marita Axelsson Nordlund, berätta om projektet.

Aktuellt

Ny konst på Voksenåsen

Artikel
22 August, 2019

Statens konstråds konsult Anne Pira har gjort en översyn av konstsamlingen på Voksenåsen, gallrat den och kompletterat med nya konstverk.

Aktuellt

Offentlig konst som kulturarv

Artikel
20 March, 2019

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten, och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området.

Aktuellt

Konstverket på plats i Lindängen

Artikel
28 February, 2019

Intill Lindängens torg i Malmö står verket Jaguars can’t be heard, and yet they sing av konstnären Carla Zaccagnini. Verket består av två karuseller. När de används kan en melodi skönjas, Los dos gallos av Chicho Sánchez Ferlosio, men allt som oftast är det ett polyfont klingande som hörs. Först när de två karusellerna snurrar i samma takt och med samma startpunkt spelas melodin i harmoni, med de olika stroferna fördelade mellan karusellerna som i en dialog. Det blir ett spel mellan att följa rytmen och melodin, eller att försöka styra den.

Aktuellt Konst händer

Akademiska hus först ut att satsa mer på offentlig konst

Artikel
13 February, 2019

Fastighetsbolaget Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd. Tanken är att konsten tar större plats i utvecklingen av attraktiva campusområden. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.

Aktuellt

Varför konst väcker debatt

Artikel
20 December, 2018

All konst väcker känslor. Men ibland väcks även ett motstånd som blir till en debatt om konstens roll i samhället. En kontrovers kring ett konstverk startar ofta när olika tolkningar av verket kolliderar, antingen för att verket signalerar något kontroversiellt eller för att olika ideologiska uppfattningar krockar.

Aktuellt Hantera konst

Statlig inköpt konst

Artikel
5 October, 2018

Statens konstråd är med stöd av förordning om vård av statens konst (SFS nr: 1990:195) tillsynsmyndighet över statliga myndigheters vård av statens offentliga konstsamling. Tillsynsverksamhetens syftar till att kontrollera och stödja myndigheternas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda skador, förluster och stölder. Tillsynsverksamheten samordnas med Statistiska centralbyråns allmänna register över statliga myndigheter och omfattar alla myndigheter och statliga organ som innehar statlig inköpt konst

Aktuellt Hantera konst

Kunskapsnav offentlig konst: Samarbeten i hela landet

Artikel
21 September, 2018

Intresset för Statens konstråds tre utlysningar från i våras var stort. Nu har beslut fattats om vilka projekt vi kommer att ta vidare. Alla som har ansökt i de tre kategorierna Första gången – steget vidare, Konst i stadsutveckling och Lokala konstprojekt har fått sina svar. Nu inleds arbetet med de utvalda projekten.

Aktuellt Utveckla konsten

Byggnadsanknuten konst

Artikel
10 January, 2018

Statens konstråd är tillsynsmyndighet över statliga myndigheter och organ som äger och förvaltar fastigheter med byggnadsanknuten statlig konst. Tillsynsverksamheten verkar för att den offentliga konsten ska vårdas professionellt som kulturarv. Den byggnadsanknutna konsten från 1900-talet utgör värdefulla delar av det moderna samhällets kulturmiljöer.

Aktuellt Hantera konst

Kvarteret Valnötsträdet – gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö

Artikel
18 December, 2017

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna. Inför försäljning av området valde Kalmar kommun att ta fram ett gestaltningsprogram där samarbetet mellan landskapsarkitekter, konstnär och arkeologer var i fokus. Det blev en arbetsform som på olika sätt kunde ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Aktuellt Utveckla konsten

Varsam renovering av konst i en modern kulturmiljö

Artikel
27 November, 2017

1960- och 70-talen var en period i svenskt samhällsbyggande när många nya kontorsbyggnader uppfördes för de statliga myndigheterna – miljöer där offentliga konstverk var viktiga inslag i strävan efter att åstadkomma en livs- och arbetsmiljö där olika estetiska uttryck harmonierade och erbjöd stimulerande intryck.

Aktuellt Fördjupning Samlingen

Muf architecture/art om varför de ville komma till Jordbro

Artikel
3 November, 2017

– Precis som i Sverige använder man i London ordet förtätning, vilket i praktiken innebär byggande av bostäder i befintliga bostadsområden. Från min tidigare verksamhet känner jag väl till risken att förlora något värdefullt i den processen.

Aktuellt

Vinnarna spränger gränserna för offentlig konst

Artikel
25 October, 2017

Kinesiske konstnären Huang Yong Ping är utsedd till vinnare med idéförslaget Rainbow Snake till station Haga och svenska konstnärsduon Goldin+Senneby står som vinnare med idéförslaget Eternal Employment till station Korsvägen.

Aktuellt

Konst händer Råby bygger nätverk med målarbok

Artikel
19 October, 2017

Konst händer i Västerås rör sig närmare en Råby Planet Festival i stadsdelen Råby. I form av en workshop bjöds barnen in till ett lekfullt spel med den stora ballongen. Konstnären Michael Beutler hade även skapat en målarbok för att sprida ordet om festivalen.

Aktuellt Konst händer

MYCKET Råslätt, Jönköping

Artikel
9 October, 2017

Konst- och arkitektgruppen MYCKET vill förvandla en tillfällig dansplats till ett permanent danspalats på Råslätt i Jönköping. Utomhusscenen ska vara formad som en stor keps, och danscentrumet ska vara format som en hårtofs – två stilmarkörer från den lokala dansscenen i det offentliga rummet.

Aktuellt Konst händer

Johanna Billing: "Ett utforskande av offentlig konst"

Artikel
9 October, 2017

Konstnären Johanna Billing planerar under hösten för ett performativt verk, ett videoverk samt ett bestående fysiskt verk på Råslätt. Verken tar avstamp i den lokala dansgruppen Mix Dancers, en grupp av självorganiserade unga kvinnor som sedan 12 år tillbaka driver sin egen dansgrupp samt dansskolan Mix Dancers Academy för unga tjejer.

Aktuellt Konst händer

Kraftsatsning på offentlig konst i regeringsbudgeten

Artikel
14 September, 2017

Regeringen vill höja Statens konstråds anslag med 10 miljoner från 2018. Satsningen stärker den offentliga konstens roll och kan långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för konstnärer. Samtidigt firar Statens konstråd 80 år.

Aktuellt

Rädslans tider

Artikel
7 September, 2017

Välkommen till en eftermiddag av samtal om rädsla och dess konsekvenser, med avstamp i mötet mellan konst, samhälle och människa.

Aktuellt

Konst i storskaliga infrastrukturprojekt

Artikel
10 July, 2017

Storskaliga infrastrukturprojekt löper över en längre period, ofta flertalet år. Det kan vara ett stort antal aktörer inblandade, kanske även handla om ytor både över och under jord. En process som är lätt att tappa bort sig i, därför är viktigt att curatorn håller fast tag i detaljerna.

Aktuellt Fördjupning Stadsutveckling

Konstdatabasen

Artikel
8 June, 2017

Konstdatabasen drivs av FalckSecure i samarbete med Statens konstråd. Statliga myndigheter ska använda Konstdatabasen för att registrera uppgifter om sitt konstinnehav och konstverkens aktuella placering.

Aktuellt Hantera konst

Återlämnande av statlig inköpt konst

Artikel
8 June, 2017

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten eller konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd.

Aktuellt Hantera konst

Försäkring och skadekostnader

Artikel
8 June, 2017

Myndigheternas konstinnehav är generellt oförsäkrat. Vid totalskada är myndigheten inte skyldig att ersätta staten för den skadade konsten. Den kostnad myndigheten kan drabbas av är reparationskostnad vid delskada, där reparationskostnaden bedöms komma att understiga den skadade konstens ekonomiska värde.

Aktuellt Hantera konst

När konst kommer in tidigt

Artikel
31 May, 2017

Inom arkitektur, konst, form och kulturarv har det under senare år skett en övergång mot att i gestaltningen fokusera på bakomliggande processer platsers sammanhang och immateriella värden istället för att enbart arbeta med fysisk gestaltning av till exempel enskilda objekt eller miljöer.

Aktuellt Stadsutveckling

Konst i planeringen

Artikel
31 May, 2017

I takt med att den offentliga konsten har utvecklats har konstnärer också klivit in i stadsutvecklingsprocesser. Långsiktiga konstnärliga värden stärks med konstnärlig kompetens redan i planfaserna.

Aktuellt Stadsutveckling

Mirakel i Gärdeåsen

Artikel
18 May, 2017

Civilsamhället ville se Mirakel i Gärdeåsen. Nu visar Statens konstråd Santiago Mostyns verk just där, 19 december 2016 till 4 januari 2017. Bostadsområdet i Ljusdal är en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer.

Aktuellt Konst händer

Anmälan stulen konst

Artikel
9 May, 2017

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Väl gestaltade offentliga miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen påverkar trygghet, gemenskap och delaktighet.

Aktuellt Hantera konst

Projekt i slutna miljöer

Artikel
26 April, 2017

Många av de konstverk som Statens konstråd placerar ut hos statliga myndigheter finns i allmänt tillgängliga delar i eller utanför lokalerna, vilket gör att de kan ses av alla som besöker myndigheten.

Aktuellt Utveckla konsten