Samtidskonstdagarna 2020, 21–23 oktober, bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konstens framtid i gemensamma livsmiljöer.

Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta mer medskapande med konstfältet. I år går vi ett steg längre i denna riktning. I april genomfördes en digital förberedande workshop, med 70 aktörer från olika delar av fältet. Tillsammans togs olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för årets Samtidskonstdagar fram.

Samtidskonstdagarna 2020 tar sitt avstamp i Politiken för gestaltad livsmiljö som beslutades 2018. Syftet är att “Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” Vi kommer tillsammans att ta upp frågeställningar som:

  • Vad är gestaltad livsmiljö som politikområde och i övrigt?
  • Hur kan politikområdet gestaltad livsmiljö bli ett strukturellt kreativt verktyg?

På den här sidan kommer vi att publicera programmet för Samtidskonstdagarna 2020 och uppdatera det kontinuerligt.