För konstnärer

De senaste åren har våra projekt i statliga miljöer minskat i antal. Därför avslutade vi 2014 möjligheten för konstnärer att ansöka om uppdrag. Vi inleder idag samarbeten direkt med konstnärer eller utlyser öppna tävlingar som vi annonserar på webbplatsen.

Om inköp av konst
Statens konstråd köper varje år in omkring 125–150 konstverk, som används i konstkollektionerna vi producerar för statliga myndigheter. Inköpen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och spegla samtidskonstens olika uttryck och tekniker. De ska även bidra till att uppfylla de övergripande målen för jämställdhet och mångfald och ha en god geografisk spridning över hela landet sett till konstnärernas hemort. Vi köper enbart konst av nu levande konstnärer. De ska antingen vara bosatta i Sverige eller ha en stark yrkesmässig relation till Sverige.

Upphandling av konstnärliga tjänster
I regel ska Statens konstråds alla anskaffningar konkurrensutsättas genom annonsering av uppdragen. Ett undantag är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) om tjänsten som upphandlingen gäller på grund av konstnärliga skäl endast kan utföras av en viss konstnär. Undantaget i lagen går att praktisera när kravspecifikationen är snäv och när samrådsgruppen granskat olika konstnärskap, utifrån konstnärliga och estetiska bedömningar, och slagit fast att det endast finns en konstnär som uppfyller ställda krav.

Laghänvisning 6 kap. 14 § LOU

Konstnär i miljonprogrammet?

Har du som konstnär arbetat med konst i miljonprogramsområden? Och i så fall med metoder som involverat de som bor eller verkar där på olika sätt? Berätta för oss! Vi skapar en kunskapsbank om sådana projekt.