Kunskapsnav offentlig konst

Intresset för att utveckla den offentliga konstens roll växer snabbt. Samtidigt är bristen på kunskap en stor utmaning. I samarbete med kommuner, regioner och konstaktörer skapar vi förutsättningar för ökad kunskap.

Statens konstråd har fått i uppdrag att verka för en stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. Arbetet utgår från nuläge och behov hos samarbetspartners och innefattar både processledning och kunskapsöverföring. Uppdraget ingår som en del i en bredare kunskapsutveckling inom Politik för gestaltad livsmiljö (2018) och genomförs i samverkan med bland andra Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet.

Ett långsiktigt arbete
Uppdraget pågår 2018–2020, men vi arbetar för att effekterna ska fortsätta att ge resultat framåt i tiden. Vi stimulerar forskning på olika högskolor i landet och samarrangerar konferenser, seminarier och tar fram publikationer. Vi stödjer byggandet av regionala nätverk så att kunskapen kan fortsätta att delas och utvecklas efter att uppdraget är slut. Vi tar fram lärandematerial för att säkra spridning och delande av kunskap om offentlig konst i hela landet.

Tre utlysningar – 40 samarbeten

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom uppdraget: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer ansökte om stöd och samarbete kring kunskapsutveckling. Utlysningarna resulterade i över 40 samarbeten som nu pågår i hela landet.

Första gången – steget vidare

I Första gången – steget vidare utvecklar ett tjugotal kommuner och regioner sitt arbete med offentlig konst i samarbete med Statens konstråd. Med utgångspunkt i varje kommun och regions specifika situation utvecklas arbetssätt för att ge den offentliga konsten större utrymme och skapa vägar framåt.

Syftet med samarbetet är att inspirera samt öka kunskapen och kompetensen om offentlig konst hos kommuner och regioner.

Dessa kommuner är med:
– Region Dalarna (Borlänge, Falun och Ludvika kommuner)
– Region Kronoberg (Lessebo, Ljungby och Älmhult kommuner)
– Region Skåne 
– Bromölla kommun, Simrishamn kommun och Ystad kommun
– Västra Götalandsregionen (Tjörn, Vänersborg, Fyrbodal och Lidköping kommuner)
– Region Värmland (Arvika, Filipstad, Årjäng, Hagfors, Forshaga och Säffle kommuner)
– Aneby kommun
– Flens kommun
– Karlshamns kommun
– Kramfors kommun
– Laxå kommun
– Storumans kommun
– Vadstena kommun

Konst i stadsutveckling

På åtta platser i Sverige samverkar Statens konstråd med kommuner och regioner i stadsutvecklingsprojekt. Projekten drivs av respektive kommun eller region. På dessa platser finns ett unikt samarbete där konstnärer har en viktig roll. I några projekt involveras konstnärer som en av flera kompetenser i pågående planprocess. Andra projekt sätter invånarna i fokus för att få sakkunskap om platser och sammanhang.

– Örebro kommun, parkenheten:
Demokrati i skolan – när barn får bestämma om sin närmiljö på riktigt.
Läs mer om projektet i Örebro här

– Visborg/Gotland:
Potentialen i att engagera en lokal konstplattform i en stadsutvecklingsprocess – hur konsten och konstnärer kan medverka till visionen om en ny stad.
Läs mer om projektet på Gotland här

– Sjöbo/Borås stad:
Sociala relationer står i centrum när en konstnär kartlägger möjliga vägar framåt för en stadsdel.
Läs mer om projektet i Sjöbo/Borås här

– Falkenberg kommun:
Nära samverkan mellan konstnär och landskapsarkitekt då kunskaps- och kulturcentrum byggs med parken som framtida mötesplats.
Läs mer om projektet i Falkenberg här

– Göteborgs Stad, SDF Lundby:
Att starta med det lokala för att bygga en framtid – kulturplanering som områdesutveckling.
Läs mer om projektet i Göteborg här

– Sundsvall:
Förändrade rörelsemönster och nya rumsligheter – att programmera om en stadsdel.
Läs mer om projektet i Sundsvall här

Här ingår också två pilotprojekt:
– Örebro konsthall
Konstnärsduo och landskapsarkitekt skapar plan för renovering och utvecklande av gestaltad skolgård.
Läs mer om projektet på Olaus Petriskolan i Örebro här

– Sundbyberg:
App, konstskyltar och guider levandegör konsten i hela Sundbyberg.
Läs mer om projektet i Sundbyberg här

Lokala konstprojekt

Konstnärliga undersökningar av naturskyddsjuridik, vattentillförsel på Öland och sociala hierarkier och genusfrågor i online-spelvärlden är några av fokusområdena i de tolv projekten som ingår i Lokala konstprojekt. Tanken är att visa på delaktigheten och synergierna som uppstår i lokalsamhället när konstnärer och konstorganisationer själva får stöd för att initiera och driva projekt på konstnärlig grund.

Kultivator (Öland)
Projektet Vattenmonumentet som drivs av kollektivet Kultivator på Öland är ett tvåårigt konstnärligt undersökande av vattnet och våtmarkerna på Öland. Tanken är att bearbeta och föra samtalet vidare runt vattenhushållning och framtida förhållningssätt till vatten direkt ute i landskapet där det fattas.

Grafikens hus/Museum för samtida konst i Södertälje
Tillsammans med Södertälje kommun undersöker Grafikens Hus omvandlingen av stadsdelen Norra Stadskärnan i Södertälje. De ser det som en unik chans till att föra in konsten i stadsutvecklingen och samtidigt lära känna den stadsdel där de planerar att öppna sin verksamhet.

IntraGalactic Arts Collective (Östersund)
Busstorget i Östersund är Jämtlands läns absoluta knutpunkt från vilken lokaltrafik och kommunikation utgår. Genom performance som konstnärlig metod vill IntraGalactic Arts Collective undersöka det sociala tillståndet – människornas relation till en plats som definieras av sin flyktighet.

Monkey Machine Film (Malmö/Berlin)
Med hjälp av queer design, ljudlandskap och slapstick utvecklar Monkey Machine Film en demo av spelet Krabstadt Buttons. Projektet har en pedagogisk ambition att hitta nya sätt att ifrågasätta sociala hierarkier och inspirera till politisk diskussion.

Mossutställningar (Stockholm)
Med konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden vill Mossutställningar bidra med ett holistiskt perspektiv på stadsplanering. Programmet utgör en undersökning av de faktorer som påverkar hur stadsplanering görs och tillämpas: vem som får bygga staden och vem kan och får bo där?

Konstnär Sara Söderberg (Kiruna/Malmberget)
Längs en vandringsled gestaltar konstnären Sara Söderberg ett vindskydd med återbruk av material som lämnas kvar när Kiruna och Malmberget rivs och flyttas. Ett slags uridé om hemmet; ett rum som erbjuder skydd och vila – en destination.

Österängens konsthall (Jönköping/Huskvarna)
I projektet Naturen tar över förenar Österängens Konsthall i Jönköping kompetensen hos ett antal professionella konstnärer med den kunskap om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet som finns i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Projektet ska resultera i ett antal permanenta, semipermenanenta och tillfälliga konstnärliga gestaltningar på Österängen.

Konstnärerna Johanna Gustavsson och Malin Holgersson (Göteborg)
Vi är den här platsen eller tillståndet är en aktiverande hörlursföreställning som utspelar sig i en lägenhet i Göteborg. Manuset bygger på romanen med samma namn, skriven av Johanna Gustavsson och med Malin Holgersson som redaktör. Verket undersöker beroende och psykisk sjukdom i ett sammanhang där gränserna mellan det offentliga och det privata prövas. Här kan du läsa mer om verket.

The Non Existent Center (Ställbergs gruva/Ljusnarsberg)
Med verket Processen vill konstgruppen The Non Existent Center konstnärligt bearbeta Ljusnarsbergs villkor idag genom att undersöka kommunens historiska, ekonomiska och ideologiska förändringar och erfarenheter. Processens innehåll och form utvecklas, bearbetas och gestaltas i samarbete med personer, grupper och organisationer i kommunen.

Kollegium (Gatenhielmska huset/Göteborg)
Kollegium arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal som undersöker släktskapet mellan transcendentala och estetiska erfarenheter. Tillsammans med konstnärer och forskare undersöker konstnärsgruppen vad som konstituerar situationer öppna för lek, skillnader och omsorg; rum i vilka praktiserande av vänskap, sysslolöshet och medskapande utgör strategier för att forma nya estetiska gemenskaper.

Alvesta utställningshall (Alvesta)
Processer är ett konstprojekt som drivs under ett år på Alvesta utställningshall med de inbjudna konstnärerna Amanda Cardell, Åsa Jungnelius, r a k e t a, Cecilia Wendt/Annelie Nilsson/Karin Grundström, Jon Cederberg och Veronica Wiman.

Malin Arnell och Åsa Elzén (Julita, Katrineholms kommun)
I Skogen kallar undersöker konstnärerna möjligheterna i att säkerställa ett juridiskt skydd för en skog som har tidigare ägts av Fogelsta gård. Tanken är att se om det går att formulera ett prejudicerande juridiskt dokument (Skogsavtal) för att säkerställa en agens för skogen och dess fortlevnad i oändlig framtid.

Kontakt och frågor

Kunskapsutveckling som en del av Gestaltad livsmiljö

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom uppdraget: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling.

Satsningen är en del av den politik som regeringen presenterade våren 2018 som kallas gestaltade livsmiljöer. Beslut om politikområdets mål fattades därefter av en enhällig riksdag. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.