Kunskapsnav offentlig konst

Intresset för att utveckla den offentliga konstens roll växer snabbt. Samtidigt är bristen på kunskap en stor utmaning. I samarbete med kommuner, regioner och konstaktörer skapar vi förutsättningar för ökad kunskap.

Statens konstråd har fått i uppdrag att verka för en stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. Arbetet utgår från nuläge och behov hos samarbetspartners och innefattar både processledning och kunskapsöverföring. Uppdraget ingår som en del i en bredare kunskapsutveckling inom Politik för gestaltad livsmiljö (2018) och genomförs i samverkan med bland andra Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet.

Ett långsiktigt arbete

Uppdraget pågår 2018–2020, men vi arbetar för att effekterna ska fortsätta att ge resultat framåt i tiden. Vi stimulerar forskning på olika högskolor i landet och samarrangerar konferenser, seminarier och tar fram publikationer. Vi stödjer byggandet av regionala nätverk så att kunskapen kan fortsätta att delas och utvecklas efter att uppdraget är slut. Vi tar fram lärandematerial och kompetenshöjande insatser i digitala format för att säkra spridning och delande av kunskap om offentlig konst i hela landet.

Kontakt och frågor

Arbetet med de utvalda projekten pågår

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom satsningen Kunskapsnav offentlig konst: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer bjöds in för att berätta om projekt inom offentlig konst som de gärna vill genomföra. Utifrån svaren och de motiveringar som medföljde vi valt ut projekt vi kommer att samarbeta med.

Om utlysningarna

Våren 2018 gjordes tre utlysningar inom Kunskapsnav offentlig konst. Åsa Mårtensson, projektchef för Kunskapsnav offentlig konst, berättar hur utlysningarna går till.