Konst händer

I juni 2015 fick Statens konstråd i uppdrag av regeringen att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden med inriktning på konstnärlig gestaltning 2016–2018. Resultatet är Konst händer, en regeringssatsning som idag har resulterat i 19 konstnärliga verk på 15 platser i landet.

Statens konstråd tidigare arbete var en viktig förutsättning för regeringsuppdraget Konst händer. Regeringen framhöll i uppdragsformuleringen att myndigheten redan hade ”viktiga erfarenheter av att arbeta i boendemiljöer och att arbeta med medborgardialog, samverkan, metodutveckling och kompetensöverföring”. Samtidigt som regeringen gav Statens konstråd uppdraget med inriktning på konstnärlig gestaltning i ”vissa bostadsområden” fick Kulturrådet i uppdrag att förbereda en satsning på kulturverksamheter i samma områden.

Satsning för ökad demokratisk delaktighet

Regeringens ambition med de två uppdragen var en gemensam statlig satsning med syftet att ”skapa goda förutsättningar för ökat inflytande, delaktighet och utbud av kultur och konstnärlig gestaltning i vissa utvalda bostadsområden. Ambitionen var att satsningen skulle kunna nå alla åldersgrupper och också vara en satsning för ökad demokratisk delaktighet.

Regeringen benämnde satsningen ”Kulturverksamheter i vissa bostadsområden” och anslog en budget om totalt 130 miljoner kronor, av vilka Statens konstråd tilldelades 26 miljoner kronor och Kulturrådet 104 miljoner kronor.

Det övergripande syftet skulle vara att ”skapa goda förutsättningar för ökat inflytande, delaktighet och utbud av kultur och konstnärlig gestaltning i vissa bostadsområden”. Vidare skulle satsningen utgå från ”boendes behov och önskemål” och ”präglas av ett brett medborgarinflytande”. Regeringen ville särskilt ”uppmärksamma behoven och främja vidareutvecklingen av kultur- och demokratifrämjande insatser i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande”.

Konst händer är ett avslutat regeringsuppdrag.