Grafisk manual

Statens konstråds grafiska profil – här hittar du logotyp, färgkoder, typografi med mera.

Allt som Statens konstråd gör kommunicerar med omvärlden; utställningar, seminarier, trycksaker med mera. Det grafiska ramverket styr formen på samtliga produktioner oavsett om det till exempel är en trycksak, skylt eller ett digitalt media. Formen tar sitt avstamp i värdeorden nyskapande och tillgänglighet. Det som produceras ska alltid präglas av båda aspekterna. Omfattningen av den ena eller det andra beror dock på produktionens funktion och syfte.

LOGOTYP

Stående, svensk och svensk/engelsk

Liggande, svensk version och avatar

Stående och liggande, engelsk version (används i undantagsfall)

Versioner av logotypen

Fylld (används i undantagsfall). Alla versioner av logotypen finns även som fylld version. Den fyllda logotypen är avsedd för användning i liten storlek. Se logotypens placering och storlek längre ned.

TYPOGRAFI

Längre texter

I undantagsfall kan Georgia användas i längre texter

Färgkoder

Svart:

PMS Process Black

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

HEX 000000

NCS S 9000-N

Folie Black

Vit:

C0 M0 Y0 K0

R255 G255 B255

HEX FFFFFF

NCS S 500-N

Folie White

Grön:

PMS 802

C60 M0 Y100 K0

R51 G237 B115

HEX 33ED73

NCS S 1080-G30Y

Folie Apple Green G56PMS 802

ANVÄNDNING: NAMN

Formellt namn, på svenska

Statens konstråd

Formellt namn, på engelska

Public Art Agency Sweden

Huvuddomän (internet) skrivs utan www

statenskonstrad.se

Hashtag – vid taggning i sociala medier

#statenskonstrad

Handle – användarnamn i sociala medier

statenskonstrad

ANVÄNDNING: LOGOTYPENS FRIUTRYMME OCH FORM

Friutrymme

För att särskilja Statens konstråds logotyp från omgivningen ska alltid avståndet mellan ­logotypens ­ytterkanter till kringliggande ­element vara minst lika stort som höjden i versalt ”S”. Friutrymmet är integrerat i märket.

Färger och proportioner

Märkets färger och pro­portioner får inte förändras. Detta för att det inte ska byta karaktär och tappa sin identitetsskapande effekt.

Användning av logotypen

ANVÄNDNING: LOGOTYPENS PLACERING OCH STORLEK

A

Vår logotyp kan placeras i ett av de fyra hörnen. Placeringen ska alltid ta hänsyn till friutrymmet (se sidan 12).

B

När logotypen är huvudbudskapet kan logotypen placeras centrerat. Tänk på att den placeras harmoniskt optiskt (en liten biten ovan den horisontella mittlinjen.

C

Den liggande versionen av logotypen kan placeras i full bredd upptill eller nedtill på en yta för att spara utrymme för annat i höjdled.

D

Logotypen får inte återges mindre än 35 mm i bredd för den stående ­versionen (sidan 4) och 70 mm i bredd för den liggande versionen (sidan 5). När logotypen understiger detta används den fyllda versionen.

Logotypens placering

ANVÄNDNING: TYPOGRAFI

Statens konstråd använder svart och vit typografi tillsammans med färgbilder beroende på ­sammanhang. Använd få olika storlekar med en tydlig hierarki. Indrag vid nya ­stycken skall vara samma värde som kägeln (radavståndet).Den gröna färgen kan användas som signalfärg när något behöver sticka ut extra mycket.

BILDER

Bilder är en viktig del av ­Statens konstråds grafiska profil. Fotograf­iska bilder av hög kvalitet kombi­neras med vardagsrealism/­dokumentärt.

ANVÄNDNING: ENHETER OCH EXEMPEL

Användning: Kataloger där Statens konstråd är huvudavsändare

Användning: Kataloger med samarbetspartners

Användning: Affischer

Användning: Grid för affisch och flyer

Affischen och flyerns framsida bygger på en 12 spalter bred grid. Namnet och bilden får gärna linjera i högerkant om möjligt.

Användning: Flyer

Om det inte behövs en karta lämnas den ytan bara tom och vit.

Användning: Hänvisning

Användning: Exempel