Nytt skissuppdrag för konstnärer på Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk på Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Fastighetsbolaget Castellum. Fojab är gestaltande arkitekt medan Arkitekthuset är färdigprojekterande arkitekt.

Den nya domstolsbyggnaden uppförs centralt i Jönköping vid Munksjöns västra strand, på den historiskt viktiga plats där det tidigare slottet låg. Denna historiska koppling återspeglas i byggnadens formspråk, hämtad från den intilliggande Bastionsparken och det tidigare kastellets geometri.

I en domstol ställs samhällets lagar och regler på sin spets. Därför är den centrala principen om domstolarnas självständighet och oberoende så viktig. Principen som regleras i grundlagen säger att varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. Det betyder att ingen ska kunna åtalas eller dömas utan tydligt stöd i lagen eller utan tillräcklig bevisning. Rättssäkerhet innebär också att lika fall ska behandlas lika och att alla är jämlika inför lagen oavsett till exempel ursprung eller kön. En domstols verksamhet präglas alltså av såväl integritet som oberoende.

Till den nya domstolsbyggnaden för Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping förespråkar den curatoriella visionen en konstnärlig gestaltning som – i dialog med byggnadens arkitektur, med konstnärliga medel – undersöker, reflekterar och gestaltar just dessa centrala principer om oberoende och integritet.

För den konstnärliga gestaltningen prioriteras de rum som präglas av en hög grad av offentlighet.

I interiören: Huvudentrén på plan två, där det bland annat finns en väggyta som kan vara möjlig att arbeta med, receptionen och entrérummet som öppnar sig mot ett atrium med platser där besökare kan sitta, atriet som går genom hela byggnaden från plan två samt de publika rummen med sittplatser på plan tre.

Exteriört: Området i anslutning till entrén, mitt emot Bastionsparken samt längs fastighetsgränsen utmed Munksjön, som ingår i ett promenadstråk och har ett stort flöde av människor.

Byggherre är Castellum. Byggnaden är ritad av Arkiktekthuset, Jönköping. Representanter från Castellum, Domstolsverket, Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping samt Statens konstråd ingår i samrådsgruppen.

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag i Göta Hovrätt och Kammarrätten i Jönköping

Under processen kommer minst två och max tre konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 50 000 SEK vardera. En av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 1 000 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2022-03-30
OBS! För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.