Kunskap

Konst i våra gemensamma rum är en fråga om demokrati – alla ska få tillgång till konstupplevelser. På de här sidorna beskriver vi olika aspekter av att arbeta med offentlig konst.

Här, på Statens konstråds kunskapssidor, finns information om allt från varför offentlig konst spelar roll när vi formar våra livsmiljöer till hur en samrådsgrupp arbetar under produktionen av offentliga konstverk. De här sidorna kommer successivt att växa fram under 2020, i takt med att vi producerar material.

Offentlig konst betyder samarbete
I drygt 80 år har Statens konstråd producerat offentlig konst. Både tillsammans med kommuner, regioner och civilsamhälle, och med statliga fastighetsägare och brukare som universitet, domstolar och försvarsmakt. I konstprojekten har många olika kompetenser samarbetat: Konstnärer, konsthantverkare, planerare, arkitekter, designers, formgivare, byggprojektledare och konstruktörer, för att nämna några. Utan samarbete hade inget projekt blivit av, eftersom offentlig konst kräver att olika kompetenser arbetar tillsammans. De erfarenheter och lärdomar vi förmedlar på våra kunskapssidor kommer från dessa projekt.

Offentlig konst – en process
Att arbeta med offentlig konst är en utvecklande process för alla inblandade. I samarbetet mellan konstnärer, konstprojektledare, brukare och beställare kan alla lära av varandra. Varje kompetens bidrar med sin specifika expertis och andras synpunkter blir sammanvägda med de egna. Ett lyhört samarbete kan därmed leda till att inte bara konstprojekten utvecklas, utan också arbetsprocessen och alla som är inblandade i den.

Vad är offentlig konst?
Offentlig konst är konst som finns i våra gemensamma rum eller berör frågor om det gemensamma. Konsten kan vara ett objekt, men det kan också vara något som inte är fysiskt. Upplevelser, som till exempel ett performanceverk kan ge, sociala interaktioner och kritiska och kreativa förhållningssätt är också offentlig konst. Konstverken kan finnas både på gatan eller torget, men också i våra inre rum, och i de mentala rum som uppstår när vi träffar varandra, utbyter åsikter och uttrycker känslor.

Idag är offentlig konst en del av politikområdet gestaltad livsmiljö, som tar ett helhetsgrepp om utformningen av våra livsmiljöer: Platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Här ska arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle.

Kunskapsutveckling 2018 till 2020

2018 till 2020 arbetar Statens konstråd för stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst som en del av samhällsplanering och byggande. Satsningen är en del av regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst.

> Läs mer om Kunskapsnav offentlig konst

Forskning och ‎utbildningssamarbeten

Statens konstråd arbetar för att främja forskning om offentlig konst på flera olika sätt i samarbete med en mängd aktörer.

> Mer om forskning och utbildningssamarbeten hittar du här

Gestaltad livsmiljö

Offentlig konst är en del av politikområdet gestaltad livsmiljö, som Sveriges regering presenterade våren 2018.

> Läs mer om Gestaltad livsmiljö här