I ljusgården nedanför ett trappräcke hänger serier med kuber i olika färger monterade i lodräta och vertikala rader. Gustav Hellberg, XYZ

XYZ

Vetenskapligt och konstnärligt arbete har många paralleller, menar Gustav Hellberg. Han är konstnären bakom det interaktiva verket XYZ – i gränssnittet mellan system och verklighet, som hänger i taket i Navet, den nybyggda atrium-liknande byggnaden på SciLifeLab i Uppsala.

Rör dig i rummet och ljusstaplarna i taket förändras. Fast egentligen räcker det med att du över huvud taget är där. Det interaktiva verket XYZ – i gränssnittet mellan system och verklighet är utformat som ett slags tredimensionellt stapeldiagram och ledlamporna i staplarna reagerar på minsta förändring i det omgivande rummet.

Den röda färgen indikerar temperaturförändringar, den blå förändringar i luftfuktighet och den gröna koldioxidförändringar i luften – samt-iga faktorer som är avgörande för en människas existens.

– Jag ville göra ett verk som relaterar både till forskningsverksamhet-en på SciLifeLab och till det rum som verket är placerat i, kommenterar Gustav Hellberg.

 

XYZ blir en lekfull uppmaning att röra sig kring ett problem för att få en fullständig bild.

SciLifeLab i Uppsala är ett nationellt forskningscentrum för molekylär biovetenskap. Det dagliga arbetet kretsar mycket kring beräkningar. DNA och gener granskas och de fakta man får fram sänds till datorer med gigantisk räknekapacitet.

– XYZ är ett försök att gestalta den mänskliga verksamhet som bedrivs i byggnaden, menar Gustav Hellberg. Verket utgår från en allmän problematik som vi människor ställs inför när vi betraktar vår omvärld: vilken information ska vi ta in, och vilken ska vi välja bort?

XYZ anspelar på människors behov av att samla data och vårt sätt att konstant vilja mäta allting. Kan vi verkligen vara säkra på att fakta blir rätt när vi tittar närmare på gränssnittet mellan system och verklighet? Det är ett explicit tredimensionellt verk, placerat så att det från vissa platser i rummet kan ses i sin helhet, men från andra bara delvis. På så vis är detaljen beroende av helheten, som i sin tur är beroende av detaljen. XYZ blir en lekfull uppmaning att röra sig kring ett problem för att få en fullständig bild.

– Precis som i den ständigt föränderliga omvärlden genererar XYZ hela tiden nya, abstrakta bilder och blir på så sätt en påminnelse om att en fullständig bild är svår, för att inte säga omöjlig, att få. Tid, rum och position utgör både vetenskapens och konstens oundvikliga arbetsfält, säger Gustav Hellberg.

Annica Kvint

Hitta till konstverket

Uppsala, Hösten 2015
Husargatan 3, Uppsala, Sverige