Urval Kronotopia: Centralen och Olskroken

Urvalsprocess
Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är skall-krav.

Steg 1
– Intresseanmälan skall ha inkommit i tid och på svenska, norska, danska eller engelska.
– Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan skall ha inkommit (ifylld och signerad ansökningsblankett, cv och portfolio).

Om något av kraven i Steg 1 inte är godkänt går man inte vidare till utvärderingen i steg 2. Kraven gäller alla deltagare, även om flera konstnärer gått samman i en grupp.

Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material.

En helhetsbedömning kommer att göras utifrån de kriterier – utan inbördes ordning – som anges under Bedömning av konstnärlig kompetens nedan och utifrån hur det inlämnade materialet gör troligt att projektets konstnärliga vision kan mötas.

För de 20 konstnärer som kommer främst i utvärderingen kommer referenser att inhämtas från de referenspersoner som konstnärerna angett i sin portfolio. Utifrån referenserna kommer dels samarbetsförmåga, dels förmåga att genomföra konstnärliga projekt inom överenskomna tider och budget att vägas in i bedömningen. Referenserna används inte som del i bedömningen av konstnärskapets kvaliteter i övrigt.

För konstnärer med firma registrerad i Sverige och som kommer bland de 20 främsta i utvärderingen kommer Trafikverket att inhämta information från Skatteverket för att säkerställa att skatter och avgifter är betalda (SKV blankett 4820). För konstnärer med företag som verkar i ett annat land än Sverige, och som kommer bland de 20 främsta i utvärderingen, kommer motsvarande dokument att begäras in av Trafikverket. Trafikverket tar i dessa fall kontakt med konstnären i fråga och som ombeds att inom en viss tid lämna in dokument som bevisar att skatter och avgifter är betalda i det land som firman är registrerad i.

Från de inkomna intresseanmälningarna väljs sex konstnärer ut som får tävla om uppdrag. Urvalet av dessa sex konstnärer görs genom en konstnärlig utvärdering av inlämnat material. Vid val av tävlande kommer juryn i detta fall inte att ta hänsyn till annan information än den av konstnären inlämnade i intresseanmälan.

Formella kriterier
Kompanjon eller person som på annat sätt står i nära förhållande till juryledamot kan inte väljas ut att tävla, se jävsregler i tävlingsregler.

De som väljs ut ska vara yrkesverksamma konstnärer och kunna uppvisa konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande (styrks i cv).

Bedömning av konstnärlig kompetens
Meriterande är om konstnärskapet kan uppvisa:

  • Ett konstnärskap som relaterar till det övergripande konstprogrammet Kronotopia.
  • Unicitet, dvs. ett unikt och självständigt konstnärskap med stor integritet.
  • Visionär bärkraft med en förmåga att kunna göra konstnärliga verk/projekt med oväntade kvaliteter.
  • Verkshöjd, dvs. ett rikt och kvalitativt konstnärskap med stor precision i uttrycken.
  • Gestaltningar som både kan ge en direkt upplevelse och innehåller en komplexitet, snarare än att vara illustrativa eller dekorativa.
  • En förmåga att arbeta med projekt i stor skala, en rumslig kompetens som uppvisar en känslighet för rummens olika skala.
  • Integrerade gestaltningar med arkitektur och/eller landskapsarkitektur.
  • Materialkänsla, en kunskap om och känsla för materialens inneboende uttryck, t.ex. sinnliga kvaliteter som uppnås genom materialval och materialmöten.
  • Kunskap om teknisk hållbarhet över tid.
  • Produktioner som krävt samarbete med andra yrkeskompetenser och där namngivna referenspersoner kan styrka ett fruktbart samarbete, särskilt avseende samarbete, tid och pengar.

Bedömning sker utifrån den inlämnade portfolion och cv. Det inlämnade materialet ska göra troligt att projektets konstnärliga vision kan mötas. Urvalsgruppen kommer inte att ta hänsyn till annan information som finns på konstnärens webbplats eller liknande vid val av tävlande.

De sex tävlande konstnärerna kommer att väljas så att Trafikverket och Statens konstråd har möjlighet att få en så bred och varierad genomlysning av tävlingsuppgiften som möjligt. Någon av konstnärerna kan därför komma att väljas om ansökan visar på särskild kompetens att uppnå projektets mål annat än vad som angetts i urvalskriterierna.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige