Konstprogrammet kronotopia

Stadsomvandlingar är pågående processer, något som ständigt börjar om men inte från början. Västlänken och Olskroken planskildhet är storskaliga omvandlingsprojekt som innebär förändringar för både regionen och staden Göteborg. Därmed ställer projektet stora gestaltande utmaningar där konsten kan ha en central roll. Stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer att utgöra människors livsmiljöer för mycket lång tid framöver. Nya vertikala skikt i Göteborg skapas i samband med detta, samtidigt som nya horisontella förbindelser erbjuds med helt andra platser i staden.

Ambitionen med detta övergripande konstprogram är att ge förutsättningar för vitala och mångfasetterade offentliga miljöer för en heterogen brukargrupp som även involveras i den fortsatta utvecklingen. Ett övergripande konstprogram ger också ramar för en gemensam vision och en ömsesidig förståelse mellan konstprogrammets huvudmän.

Göteborg är både en plats och en tidsepok, eller i själva verket många olika och i bästa fall samverkande rum och tider. Inom ramen för Kronotopia (av grekiskans chro ́nos – tid och topos – plats) kombineras en sondering av vår nutid med ett utforskande av det förflutnas potential och möjliga framtidsutblickar.

Konstprogrammets syfte

Detta konstprogram är en avsiktsförklaring mellan huvudmännen och en överenskommelse om en gemensam övergripande konstnärlig tematik.Syftet med det övergripande konstprogrammet är inte att i detalj beskriva hur konstnärerna som inbjuds ska tolka den övergripande konstnärliga visionen, vilka specifika material de ska arbeta i, eller att definiera utförande och skala för verken utöver det självklara att skalan ska vara anpassad till anläggningen och dess omgivande stadsmiljö. Ett generöst tolkningsutrymme fredas för konstnärernas respektive arbetsprocess, vilket är av yttersta vikt för att en hög integritet i det konstnärliga gestaltningsarbetet ska kunna säkerställas.

Platser

Byggandet av en ny underjordisk järnvägsanläggning under de centrala delarna av Göteborg är ett offentligt arbete av stor dignitet.

Läs mer

Integrerade konstgestaltningar

Hela Västlänken ska ha en sammanhållen gestaltning samtidigt som varje enskild miljö ska ha sin egen identitet. Konsten ska vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en färdig struktur. En målsättning är att konsten själv ska kunna söka sin rumsliga placering. En övergripande konstnärlig tematik är en rimligare utgångspunkt för det fortsatta arbetet än att tidigt bestämma fysiska platser för konsten.

Topos

Göteborg har varit och är en internationell stad, präglad av kulturell mångfald. I staden bor och verkar människor födda i 182 länder, över 100 olika språk talas och ett stort antal religioner utövas. Alla dessa språk, uttrycksformer och kulturarv är en underutnyttjad tillgång

Läs mer om Topos rum

Kronos

På en tågstation kommer individer samman till en tillfällig grupp vars gemensamma nämnare är att vara på väg. Människor med olika social, etnisk och kulturell bakgrund och från olika platser passerar varandra.

Läs mer om Kronos Tid

Varför konst i offentliga rum?

Konst kan skapa nya länkar i sociala rum präglade av invanda mönster och många konstnärer har hittat former för att låta flera perspektiv vara närvarande samtidigt. På så sätt kan konst förstärka och fördjupa både etiska och existentiella dimensioner, även de som inte alltid låter sig uttryckas i ord.

Ansvarsområden

Trafikverket, Västtrafik och Göteborg Stad är huvudmän för projektet och ansvarar för olika delar av anläggningen och dess omgivande stadsmiljö. Huvudmän för det övergripande konstprogrammet och konstgestaltningsprojekten är Trafikverket, Statens Konstråd, Västtrafik, Konstenheten Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborg Konst.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige