Konstnärlig vision

Ett konstnärligt förhållningssätt till Göteborgs Kronos/Tid och Topos/Rum
Det kuratoriella temat för Västlänken och Olskroken är konceptet Kronotopia (av grekiskans chro ́nos – tid och topos – plats). Kronotopia föreslår en undersökning av vår nutid, en översyn av det förflutnas principer och en möjlig insyn i framtiden, kombinerat med ett intresse för platsspecifikt utforskande. En komplex väv av identiteter, arv och förhållande till en globaliserad värld kan genom den konstnärliga blicken undersökas och komma till uttryck i stadens gemensamma rum.

Detta kan ge en ömsesidig korsbefruktning av olika och i bästa fall samverkande rum och tider. Byggtiden, som sträcker sig över tio år, är i sig en pågående kronotopi, en stadsomvandling, något som ständigt börjar om men inte från början.

Som hamnstad har Göteborg många gånger varit en första plats för mötet med Sverige för de immigrantströmmar som i olika tider anlänt med sina rum och sin historia. Göteborg har också varit den stad som de flesta svenska emigranter till Amerika under 1800-talet reste från. Genom att skapa nya länkar i sociala rum kan konst förstärka och fördjupa både etiska och existentiella dimensioner, även de som inte alltid låter sig uttryckas i ord.

Konstnärer får i projektet möjlighet att vara med och forma Göteborgs undre värld. Vad betyder det att nya vertikala skikt skapas och nya horisontella förbindelser mellan platser görs tillgängliga? Nedstigandet till underjorden innebär en möjlig perspektivförskjutning där den alltför täta och oreflekterade bindningen till det lokala förloras och ett begär efter nya samband kan uppstå.

Helhetsgrepp
Konstnärer har i projektet en exceptionell möjlighet att ta fram konstnärliga visioner samtidigt som rummen utformas. Konsten ska vara en del av en helhetsgestaltning och inte upplevas som ett tillägg i en redan färdig struktur. Projektets vision är att konstnärerna får inflytande över gestaltningen, d.v.s. är delaktiga i utformningen av de arkitektoniska rummen och samverkar med arkitekt och konstruktör så att miljöerna blir unika.

Den övergripande tematiken Kronotopia har därför varit en rimligare utgångspunkt för det fortsatta arbetet än att tidigt bestämma fysiska platser för konst. På så sätt skapas möjligheter för de tävlande konstnärerna att utifrån sina konstnärliga idéer finna konstens plats och oförutsedda kvalitéer vad gäller gestaltning, placering och uttryck.

Läs mer om den kuratoriella inriktningen i det övergripande konstprogrammet.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige