Motivering för juryns beslut om förstapristagarna för tävling Kronotopia: Centralen och Olskroken – Tävling 1

– utdrag ur juryns motivering

bLINK föreslår en unik och självständig gestaltning som länkar samman tid, handling och rum. Konstverket fokuserar på rörelser i området och tillför landskapet något oväntat. Att få de olika materialen i förslaget att framträda i samma kulör kommer att skapa en stark, magisk upplevelse och får infrastrukturområdet i Olskroken att framträda i sin särart. Skalan är väl omhändertagen och konstverket blir synligt även från långt håll medan det alldeles nära erbjuder en omvälvande miljö, vilket ger olika möjligheter till upplevelse. Från Kronotopia konceptet har konstnären tagit fasta på tiden, samlad i en rumslighet. Skulpturen i förslaget blir en kosmisk tidskapsel som binder samman olika tidslager i nuet och låter samtiden avteckna sig mot stadens historiska lager. Juryn upplever att idén till interventionen är starkt integrerad i området vilket ytterligare kan förstärkas genom att bron formges i nära samarbete med konstnären. bLINK kan bli ett nytt landmärke i staden, placerat i ett infrastrukturlandskap där många människor passerar och där det råder visuella kopplingar mellan trafik, rörelse och innerstad. bLINK är ett kraftfullt grepp som står upp mot det storskaliga trafiklandskapets skala och i sig själv skapar en plats mitt i rörelsen.

– utdrag ur juryns motivering

Tongue and Groove presenterar ett tydligt idéförslag som på ett unikt sätt kan genomsyra station Centralen. En medvetenhet om skala möjliggörs som rör sig från den kroppsligt intima till en större storskalig förståelse av hela anläggningen. Materialval framstår som en viktig del av förslaget och ska tas fram i nära samarbete med projektets arkitekter. Konceptet ger på så sätt stort utrymme för vanliga konstruktioner och funktioner att bli betydelsebärande med olika lager av berättelse. Juryn har tagit fasta på att verket med sina många detaljer kan ge resenären en mångtydig och varierad upplevelse över tid. Med avstamp i traditionell kinesisk byggnadskonst föreslår konceptet att samtida folkvandringar, dagens utbyte av varor och idéer förbinds med dess historiska föregångare i Sidenvägen. Tematiken i Kronotopia med dess koppling till Göteborgs historiska handel med Ostindiska kompaniet kan på så sätt uppmärksammas samtidigt som förslaget associerar till stadens komplexa väv av identitet, arv och förhållande till en globaliserad värld.

Motivering för juryns beslut om andrapristagaren för tävling Kronotopia: Centralen och Olskroken – Tävling 1

– utdrag ur juryns motivering

Spatial Lighthouse är ett forskande och väl genomarbetat förslag som tar ett tydligt grepp om stationsrummets skala och uppvisar ett fint förhållande mellan ute och inne, under och över mark. Kronotopia tolkas i relation till tågens rörelse och stationens rum, gestaltat i ljus och filmreferenser. Tågstationen som plats för förflyttning och rörelse sammanbinder vår tids invandring med den historiska utvandringen från Göteborg under 1800-talet. Med berättelser i text från då och nu medvetandegörs resenärer om sin egen plats i historien.
Med tanke på att konstnären uppvisar stor känslighet för skala, rumslighet och innehåll ser juryn förutsättningar för att förslaget kan vidareutvecklas såväl för Centralen som för Olskroken. Juryn har därför föreslagit Spatial Lighthouse som andrapristagare för båda delområdena.

Icke prisbelönta förslag

utdrag ur juryns motivering

Tunnel Vision föreslår en suggestiv gestaltning där olika villkor för varseblivning framträder. Placeringen i tunnlarna rakt under skansen Lejonet adderar lager av fiktion och historia till platsen med en tydlig referens till Kronotopias tema. Tunnel Vision är ett konceptuellt starkt och väl genomfört förslag som kan bli en igångsättare av resenärens fantasi. Med placeringen i tunnlarna har dock Tunnel Vision inte tagit tillvara på konstens möjlighet att bli närvarande i det storskaliga stadsrum som trafiklandskapet i Olskroken är. Juryn ser ett problem i det faktum att tågen här passerar snabbt och att upplevelsen av konstverket blir mycket kortvarig. Det råder även osäkerhet om synvillan (solnedgången) som ska uppstå när tågen passerar i rörelse verkligen kan framträda på det sätt som föreslås. Eftersom tågen inte stannar till i tunnlarna försvinner möjligheten att se den dimension av förslaget som har en direkt förbindelse till skansen Lejonet och Göteborgs historia.

– utdrag ur juryns motivering

The Arrival of a Train presenterar en skulptural gestaltning där en industriell spiraltrappa i skala 1:1 dekonstruerats och öppnat upp för nya former och associationer. Den vridna rörelsen i trappans steg kan så föra tankarna till bröderna Lumière i vars film L´arrivée d´un train en gare de La Ciotat lokhjul blir abstrakta former i svart och vitt. Förslagets starka form- och materialkänsla skapar en intressant koppling mellan den tidiga filmhistoriens fascination av rörelse, modernismens upptagenhet av teknik och maskiner och Kronotopias tematik där Göteborgs historia som industristad träder fram. Förslaget har en dynamisk komposition och som skulptur betraktat bär förslaget på stor konstnärlig potential. Men när det gäller skala och placering hade juryn gärna sett en större inlevelse i stationsrummets förutsättningar. Juryn upplever inte att möjligheten att integrera den konstnärliga gestaltningen i anläggningen tagits tillvara fullt ut.

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.

Här är vi!

Göteborg, Sverige