Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Samarbetet och relationerna mellan de konstnärliga kompetenserna blev avgörande för slutresultatet i det här projektet. Se nedan en lista över medverkande.

Initiativet att anlita utomstående gestaltningskompetens för delar av Vanstaskolans utemiljö kom från Nynäshamns Naturskola som en fortsättning på SPRING-projektet. Målet var samverkan mellan både skola, kommun och föräldrar, elever, andra frivilliga och industridesignerna Folkform. Lösningarna skulle ligga i linje med målen för skolans utemiljö och involvera personal, elever och föräldrar.

Statens konstråd deltog i förmöten med Nynäshamns kommun och projektet startades tillsammans av konstrådet och Nynäshamns kommun/Vanstaskolan, som skrev ett gemensamt avtal om samverkan och samfinansiering.

Styrgruppen för folkhälsoprojektet SPRING bestod av bland annat representanter för Nynäshamns Naturskola (projektledare), representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och parkenheten, fastighetschef, koordinatorn för folkhälsofrågor samt en planarkitekt från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna grupp blev också styrgrupp för samverkansprojektet. Beslutet att involvera extern gestaltningskompetens fattades våren 2010 av Nynäshamns kommun.

Elever och lärare skulle involveras i arbetet med att skapa miljöer som både kunde användas i det pedagogiska arbetet samt för lek och avkoppling. Det identitetsskapande momentet var centralt. Folkform och Nynäshamns Naturskola säkerställde att gestaltningen anpassades till de kriterier för god skolgårdsmiljö som hade utarbetats inom SPRING-projektet. Designgruppen och skolan samverkade kring alla praktiska frågor som uppkom kring bygglovsansökningar, upphandling och byggande samt olika typer av regleringar kring säkerhetsaspekter på barns och ungas miljöer. Folkform arbetade också aktivt med elevernas och lärarnas erfarenhet av hur skolan fungerar och används.

I det praktiska arbetet samverkade Nynäshamns Naturskola och Folkform med Vanstaskolans skolgårdsgrupp. Naturskolans föreståndare var projektledare och en av Naturskolans pedagoger deltog också i arbetet. De bidrog med sina erfarenheter från

SPRING-projektet och utomhuspedagogik samt med kontakter med skola och kommun. Folkform ansvarade för den konstnärliga gestaltningen och för dialogen med elever och skolpersonal.

Samverkanspart/beställare: Nynäshamns Naturskola, Nynäshamns kommun Projektledare: Mats Wejdmark (föreståndare, Nynäshamns Naturskola) Gestaltningskompetens: Chandra Ahlsell (industridesigner, Folkform) och Anna Holmquist (industridesigner, Folkform)

Statens konstråds konsult: Marianne Jonsson
I projektet medverkade också bland andra Tommy Ahlberg (teknisk förvaltare, Nynäshamns kommun), Cecilia Boldemann (docent, Karolinska Institutet), Cathrine Forsberg (folkhälsosamordnare, Nynäshamns kommun), Lotta Hjelm (bygglovshandläggare, Nynäshamns kommun), Robert Lättman-Masch (naturskolepedagog, Nynäshamns Naturskola), Marie Lööf (områdeschef för alla skolor, Nynäshamns kommun), Heli Rosendahl (fysisk planerare, Nynäshamns kommun), Kjell Stokki (park- och naturchef, Nynäshamns kommun)