Resultat

Projektet ledde till en ny utemiljö, men det viktigaste resultatet av satsningen var själva kunskapsbyggandet, knutet till gestaltningsmanualens förslag för hur gestaltningsprocessen skulle kunna fortsätta.

Fysiska resultat
Parallellt med workshopar och förslag (se Om arbetet) vidareutvecklade industridesigngruppen Folkform hösten och vintern 2011 olika förslag för skolans utemiljö. Samtidigt hade gruppen direkta kontakter med kommunen och lämpliga leverantörer av material och tjänster.

  • Främst handlade det om att utforma en sittplats i den angränsande parkmiljön, men även ett skyltsystem som skulle ge den angränsande idrottshallen tydligare identitet – den är det första som möter besökaren.
  • I samverkan med elever och lärare skapade Folkform en mötesplats i den angränsande parken. Den placerades på en låg kulle som byggts upp i anslutning till befintliga rosbuskar och lövträd. Platsen inramades av ett vindskydd bestående av två mönstersatta skärmar. Förutom att uppmuntra främst högstadieeleverna till att vistas utomhus skulle mötesplatsen också kunna användas i matematik-, slöjd- eller bildundervisningen.
  • Nya sittbänkar ingick i upprustningen. På idrottshallens ena gavel, parallellt med skolbyggnadens entréer, monterades också ett tiotal reproduktioner av flaggorna från workshopen på fasaden för att ge byggnaden tydligare identitet. Idén var att använda flaggorna även vid skolans entréer.
  • Andra aktiviteter genomfördes som följd av Folkforms gestaltningsmanual och arbetet med eleverna. Sommaren 2012 målade feriearbetande ungdomar det geometriska mönstret på asfalten både inne på skolgården och på gångvägen mellan skolan och den äng där Folkform skapat en mötesplats. Skolelever tillverkade också en skylt som sattes upp över skolans entré. Ett antal bänkar och bord köptes in och arbetsgruppen planerade att fortsätta komplettera med fler sittplatser efter hand.

Parallellt med Folkforms arbete hade SPRING-projektet uppfört en rörelsepark i norra delen av skolgården, där stockar och stenar bildade en inbjudande miljö. Här var Nynäshamns Naturskola ansvarig för utformningen – på grund av bristande ekonomiska medel ingick inte Folkform i denna del av arbetet.

Framtidsperspektiv
Genom nya infallsvinklar på gestaltning, samverkan och skolgården som offentlig miljö var förhoppningen att Vanstaskolans framtida elever och lärare själva skulle kunna fortsätta processen, medan andra delar skulle utföras inom kommunens ordinarie arbete. Exempelvis skulle man kunna hitta nya användningsområden för de matematiska bråktalsmönstren eller kanske helt andra uppslag som sittbänkar, planteringar och gräsytor. Här skulle gestaltningsmanualen kunna tjäna som stöd.

Ur projektet såg arbetsgruppen också en möjlighet att använda vissa idéer vid upprustning av andra skolgårdar i kommunen, till exempel skyltprogrammet.