Tuvesviks Färjeterminal

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning i projekterings- och byggskede av utemiljö. December 2010–juni 2013.
När en ny färjeterminal skulle byggas i Tuvesvik på Orust skulle konstnärlig kompetens komma in i utformningen av de delar av utemiljön som kommunen ansvarar för.
Projektet blev ett bra exempel på hur svårt det kan vara att förverkliga höga ambitioner när idéerna kommer först i ett skede då mycket redan är projekterat och beslutat.  Resultatet blev en skulpturalt gestaltad trappa mellan planen framför den nya huvudbyggnaden för färjeterminalen och de omgivande klipporna.

Om projektet

Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund, där totalt 14 kommuner i flera år har deltagit i satsningen ”Offentlig miljö som konstform”. Detta lade grunden för Orusts satsning på Tuvesvik.

Grundidén för det här gestaltningsuppdraget var att lyfta fram de offentliga miljöerna som allas och betona den viktiga roll de spelar för relationerna mellan människor. Syftet var att medvetet bidra till en ökad förståelse för – och kunskap om – gestaltningsfrågor i relation till de offentliga rummens olika funktioner.

En övergripande ambition var att projektet skulle resultera i en metodbeskrivning som kunde fungera som underlag för nya rutiner och arbetsprocesser när offentliga miljöer skulle gestaltas i kommunens framtida planering och byggande.

Projektet genomfördes december 2010 till juni 2013 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.