Resultat

De färdiga gestaltningarna visade hur skolmiljöer kan anpassas för både lek och lärande. De är också exempel på hur konst och arkitektur kan samarbeta för att skapa en bra skolmiljö. Projektet beskriver en process- och metodutveckling för hur beställare, byggprojektledare, arkitekter, konstnärer och byggentreprenörer kan samverka.

1. Gestaltning av dagvattenhanteringen
Istället för att leda regnvatten inuti byggnaderna valde Mikael Åberg den kreativa och tekniskt enkla lösningen att leda regnvattnet via takets hängrännor till rörliga hinkar och vattenkannor i olika storlekar, vilka ersatte de vanliga stuprören. Hinkarna och kannorna balanserar av sin egen vikt, men allteftersom de fylls på av regnvatten ändras balansen och de töms en efter en. Vattnet fortsätter sedan sin väg mot skolgårdens lägsta punkt via ett system av diken och dammar som utformats av landskapsarkitekten. På gården återkom hinkar som avgjutningar i färggranna epoxilaminat i form av kombinerade sittplatser och gårdsbelysning.

2. Inomhustrappa
Gestaltningen av den centralt placerade inomhustrappan i Sånghusvallens skola gav trappan nya funktioner. Den är nu inte bara en förbindelse mellan olika våningsplan utan också ett auditorium, en plats för lek och rörelse, ett pedagogiskt hjälpmedel för att diskutera rörelseenergi och en fantasifull symbol för mittpunkten i skolbyggnadens ”blodomlopp”. Några trappsteg gjordes bredare än andra för att kunna användas som sittplatser. Bredvid trappan installerades en rutschkana – ett stort rött rör – där pulserande hjärtljud hörs på vägen ner. I samarbete med en tillverkare av lekplatsutrustningar utvecklades en konstruktion som uppfyller kraven på säkerhet och tillgänglighet.

3. Gestaltning av solenergi
Albin Karlssons gestaltning av hur solenergi genereras blev en konstruktion av genomskinliga banor med rosa botten på två av väggarna i skolans entré.
Gula bollar skjuts till synes slumpartat ut i rören. Under ytan råder dock en matematisk ordning. Bollarnas väg genom systemet visar den faktiska produktionen av solenergi och följer på förhand uträknade banor. Varje gång solpanelerna på skolans tak producerat två kilowattimmar skjuts en gul boll ut som sedan slussas genom labyrinten för att sorteras och samlas i en behållare. När 500 gula bollar har samlats i behållaren skjuts en grön boll ut till en annan behållare som visar att en megawattimme har producerats. Bollarna illustrerar solpanelernas elproduktion. Gestaltningen blev ett räkneverk där lärare, elever och andra kan studera de binära och decimala talsystemen.

Byggandet av skolorna inleddes hösten 2010 och planen var att de skulle stå klara till höstterminen 2011. Av upphandlingstekniska skäl i byggandet kunde invigningen av Sånghusvallens skola först ske till höstterminen 2012. Ås nya skola var klar och togs i bruk höstterminen 2011.