Nora resecentrum

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning i projekterings- och byggskede av resecentrum. oktober 2010–juni 2013.

Mitt i Noras järnvägsmiljö från 1800-talet skulle kommunen bygga ett nytt resecentrum – en förändring som krävde stor hänsyn till platsens värden, till exempel kulturhistoriska kvaliteter.
Gestaltningsarbetet inleddes i ett sent skede, men trots stark tidspress kunde arkitekter och konstnärer skapa lösningar i samverkan med övriga i projektorganisationen.
Resultatet är en samtida bussterminal varsamt integrerad i en historisk kulturmiljö.

Det här projektet berörde gestaltningen av bussterminalens markytor, den omgivande parkmiljön, utformningen av resecentrumets nya perrong med skyddstak och den rumsliga möbleringen av stationsmiljön.

Förutom tekniska och funktionella krav fanns en bärande idé att form och material skulle länka samman gammalt med nytt. Genom medveten arkitektur och noggranna materialval skulle den samtida gestaltningen av det nya resecentrumet ge återklang av bygdens kulturhistoria och hantverkstraditioner. Kommunen ville utveckla platsen genom varsamma förändringar för att värna om dess kulturvärden.

Projektet genomfördes oktober 2010 till juni 2013 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.