Blockhusudden på södra Djurgården

Tävlingsområdet är en södervänd sluttning. I södra delen finns en grupp äldre fruktträd, i norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk med flera trädslag bidrar till en plats med en skönhet som växlar med årstiderna. Åt väster finns en skyddande liten bergkulle, öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkeringsplats och hållplats för buss till Stockholms innerstad.

Svenska staten äger marken, Kungliga Djurgårdens förvaltning ansvarar för skötsel och underhåll. Platsen ligger inom Kungliga nationalstadsparken, ett historiskt landskap av betydelse både för det nationella kulturarvet, för Stockholms ekologi och för människors rekreation. Parken är huvudstadens stora gröna oas. Kungliga nationalstadsparken är skyddad enligt 4 kap 7§ miljöbalken. Vård- och skötselplaner är framtagna för naturområdena, och det finns restriktioner finns för vilka ändringar av kultur- och naturmiljö som kan göras.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

Juryn

  • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
  • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
  • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
  • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
  • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar