Lichen

Knubbigt knotiga kroppar av björknäver har trängt sig upp ur marken på LTU:s campusområde och Storforsens naturreservat. De är alla delar av konstnären Ingrid Elsa Maria Ogenstedts konstverk Lichen. Verket ingår som en del av Vävda sånger, Statens konstråds program under Luleåbiennalen 2020. Det står installerat 7 oktober 2020–14 februari 2021.

Om Lichen

Med konstverkets olika material vill Ingrid Elsa Maria Ogenstedt (f. 1984) skapa en förbindelse mellan platserna och verkets olika delar. Öppna vägar in i en berättelse.
– Marken och dess jordmån bär på berättelser, som lagrats ovanpå varandra över generationer och tidsåldrar. Björken är som pionjärträd det första att växa där bar mark skapats. Den som tar sig plats och är svår att värja sig emot, kommenterar konstnären verket.

Berättelsen som verket skapar uppstår på flera sätt. Både i relationen mellan platserna där verket har installerats, och i relationen mellan verkets enskilda delar av vilka två har installerats på Luleå tekniska högskolas campusområde och en i Storforsens naturreservat. Men också i relationen mellan platsernas och materialets historia. Björken har som träd länge spelat en viktig roll i Norden. Den är mycket användbar som råvara: Rötter, virke, näver, löv – allt kan utnyttjas. I mytologin är björken också känd för sina magiska krafter, och har ofta fått symbolisera en ny början. Och den tål arktiskt klimat. Installerad som här, ämnar Lichen utstå, bryta igenom och synas i alla väderförhållanden. Den svartvita björknävern kontrasterar mot himlen och snön, och reflekterar ljus. Lichen skapar dynamik mellan verket och dess platser som båda präglas av flöden, kraft och rörelse men på olika sätt.

Lichen är Ingrid Elsa Maria Ogenstedts första samarbete med Statens konstråd. Verket är också det första samarbetet kring tillfällig konst mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, ett svenskt statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor och ansvarigt för campusutvecklingen vid Luleå tekniska högskola som nu byggs om. Verket hade inte kunnat bli till utan ett aktivt samarbete också med Luleå tekniska universitet. Universitetet har en arktisk profil med mångårig forskning kopplat till kallt klimat.

Curatorstext

Lichen (2020) är ett nytt konstverk av Ingrid Elsa Maria Ogenstedt, som är beställt inom ramen för ett mångsidigt samarbete mellan Statens konstråd, Akademiska Hus och Luleåbiennalen 2020. Verket ingår i projektet Vävda sånger, som inom ramen för biennalen har curerats i dialog mellan Statens konstråd och Luleåbiennalen. Projektet väcker frågor om något så konkret som jorden vi vandrar på och hur vi lever våra liv på den. Jorden som härbärgerar en profan och en magisk symbolik, och som fungerar som en materiell grund för helighet, liv och död, rakt under våra fötter.

Med verkets titel refererar konstnären till en av jordens mest kuriosa livsformer – Lichenes (lavar). Lavar är inte helt och hållet växter men inte organismer heller. Lichenes förväxlas ofta med växter, men uppstår genom en levande symbiotisk union mellan två eller fler organismer och växter som ömsesidigt gynnar varandra. Dess komplexitet undgår kategorisering på så sätt att de inte enkelt kan infogas i systematiken. Lichenes är en av de mest resistenta livsformer som kan uppstå i de svåraste miljöerna på jorden. Men de visar också hur invecklad vår existens på jorden är.

Verket består av tre delar och uppstår på flera sätt. Dels på de båda platserna där verket är installerat – campusområdet vid Luleå tekniska universitet och Storforsen, ett av naturens mäktiga verk. Dels i relationen mellan dessa platser. Båda platserna präglas av ständiga flöden, kraft och rörelse. För konstnären är konstverkets material, björknävern, ett sätt att försätta såväl publiken som sig själv i kontakt med dessa platser och skapa en väg in i en berättelse. Den kommer från och representerar den miljö som den uppstår i. Björken är känd inte bara som pionjärträd. Den är ett träd som alltid har haft en viktig roll för ursprungliga kulturer i Norden. Å ena sida kan man använda nästan allt av en björk, dess rötter, virke, näver och löv. Å andra sidan är björken också känd för sina magiska och till och med helande krafter. I ursprungliga världsuppfattningar har den hyllats som en symbol för ny början, regeneration, hopp och nya gryningar.

Lichen, med dess kombination av form och material, lyfter fram uppfattningen om jorden som levande materia och speglar naturens cykliska processer och motståndskrafter. Skulpturerna är, liksom björken, sprungna ur marken för att ta plats i sin omgivning. De ingår i en nära relation med den orörda jorden i Storforsen, men också till den urbana miljön av campusområdet. Man kan komma nära dem men ändå känna osäkerhet; de antyder intimitet men också något främmande. De skjuter upp mot himlen, som hotfulla, skyddande eller som vittnen om jordens kraft.

Curator, Edi Muka

Om Ingrid Elsa Maria Ogenstedt

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt föddes 1982 i Nacka, Sverige. Hon är för närvarande baserad i Berlin, Tyskland. Konstnären har studerat vid konsthögskolan, Umeå universitet, och University of the Arts Bremen. Hon arbetar med olika fysiska tillstånd och texturer av skulpturer, teckningar och fotografi.