Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram gestaltningsprogrammet tillsattes våren 2011 med Kalmar kommuns planhandläggare som projektledare. Där ingick bland andra landskapsarkitekter, en konstnär samt arkeologer från Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet.

Ambitionen var att skapa en korsbefruktning mellan landskapsarkitektur, konst och arkeologi för att stärka arbetet med både gestaltningsprogrammet och kommunens planarbete. I arbetsgruppens interdisciplinära process utbyttes ny kunskap.

Det avslutande arbetet kring själva innehållet och formen i gestaltningsprogrammet gjordes i en mindre grupp bestående av konstnären och de två landskapsarkitekterna från Nyréns Arkitektkontor. En grafisk formgivare knöts till arbetsgruppen och fick i uppgift att visualisera gestaltningsprogrammets slutsatser och förslag.

Förslaget till gestaltningsprogrammet blev i hög grad ett gemensamt verk där var och ens specialkunskaper fick stor betydelse för helheten. De arkeologiska undersökningarna genomfördes parallellt med planarbetet, vilket gav reella förutsättningar för att de olika parterna skulle kunna samverka.

 • Samverkanspart/beställare: Kalmar kommun
 • Projektledare: Elena Kakavandi (planhandläggare, Kalmar kommun)
 • Gestaltningskompetens: Päivi Ernkvist (konstnär)
 • Statens konstråds konsult: Marianne Jonsson
 • I projektet medverkade också bland andra Lovisa Berg (praktikant, Nyréns Arkitektkontor),
  Pia Englund (landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor), Anna Frank (landskapsarkitekt,
  Nyréns Arkitektkontor), Patrik Ihrman (markingenjör, Kalmar kommun), Stefan Larsson
  (arkeolog, Riksantikvarieämbetet, UV Syd), Per Lekberg (Kalmar Länsmuseum), Staffan
  Lindholm (stadsarkitekt, Kalmar kommun), Hanna Menander (arkeolog, Riksantikvarieämbetet, UV Öst), Helén Nordin (landskaps- arkitekt, Kalmar kommun), Lisa Olausson (grafisk formgivare)

Bok

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Här kan du läsa och ladda ner boken Konsten att gestalta i offentliga miljöer. Boken finns även att köpa i vår bokhandel.