Resultat

Arbetsgruppens uppdrag, att ta fram ett gestaltningsprogram för Valnötsträdet, kom att innefatta att kreativt omtolka och levandegöra dolda tidsskikt i kvarteret. Ett viktigt resultat av projektet i kvarteret Valnötsträdet var metodutvecklingen. Eftersom kommunen genomförde utgrävningar för att få underlag för gestaltningsprogrammet, istället för att lägga detta på markägaren i byggskedet, kunde ny kunskap påverka detaljplanerna. Utgrävningarna fick också stor påverkan på de riktlinjer för gestaltning som arbetsgruppen presenterade våren 2013. Detta är ett unikt tillvägagångssätt som fler kommuner skulle kunna tillämpa.

Gestaltningsprogrammet
Våren 2013 presenterades det färdiga gestaltningsprogrammet. Programmet var rikligt illustrerat och inkluderade referensbilder som förmedlade både områdets kulturvärden och de värderingsprinciper som bör tillämpas.

Innehåll
Gestaltningsprogrammet beskrev dels övergripande principer för gestaltning, dels riktlinjer för åtgärder inom allmän platsmark respektive kvartersmark. Programmet stödde detaljplanens bestämmelser, utvecklade möjliga lösningar samt redogjorde för intentionen bakom planarbetet. Det skulle även kunna vara underlag när avtal om områdets framtida användning förhandlas fram. Riktlinjerna för hela området var tänkta att utgöra vägledning vid kommande lovansökningar.
Berättelsen om det medeltida Kalmar fick stort utrymme i gestaltningsprogrammet. Där föreslogs bland annat att det medeltida torgets centrala betydelse skulle markeras genom att platsens sammanhängande stenbeläggning och marknivåer utformas efter en tolkning av den historiska stadsplanen.

Programmet implementeras
Projektet presenterades våren 2012 på en konferens med temat ”Kulturhistoria som drivkraft i stadsutvecklingen” som Kalmar kommun genomförde i samarbete med SKL, Regionförbundet i Kalmar län och Kalmar Konstmuseum.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände i april 2013 gestaltningsprogrammet som vägledande dokument. I september samma år antog kommunfullmäktige detaljplanen för andra etappen inom kvarteret Valnötsträdet.

Lärdomar
Arbetet visade på svårigheterna att säkerställa utemiljöns kulturhistoriska värden och belyste också behovet av ett gemensamt språkbruk för att beskriva och definiera kulturhistoriska värden på tomtmark.
Projektet skapade också ny förståelse för och kunskap om Kalmars nationella och internationella betydelse under medeltiden. Det visade sig inte bara inom kommunen och hos byggherren, men också hos allmänheten, som visade stort engagemang und utgrävningarna.
En specifik utmaning hörde samman med att delar av det kulturhistoriskt värdefulla området nu privatiserats. Detta ställde nya krav på utformningen av detaljplaner och påverkade hur gestaltande värden kan regleras (se också ovan under Arbete).

Bok

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Här kan du läsa och ladda ner boken Konsten att gestalta i offentliga miljöer. Boken finns även att köpa i vår bokhandel.