Om platsen

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna från 1200-talets början fram till slutet av 1600-talet, en tid då staden hade en central roll i Sveriges östkustförsvar och handel med andra länder. Kvarteret ligger i anslutning till stadsparken, och Kalmar slott, i ett större område, är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

I kvarteret fanns vid tiden för det här gestaltningsprojektet lasarettsbyggnader från slutet av 1800-talet och några senare tillkomna byggnader. De omgavs av den medeltida Gamla kyrkogården och en park. Här låg på medeltiden stadens kärna med kyrka, torg och rådhus.

När staden under 1600-talet flyttades ungefär en kilometer, till Kvarnholmen, togs marken kring Valnötsträdet i anspråk för odling och var därför till största delen obebyggd fram till slutet av 1800-talet då Kalmars nya lasarett uppfördes. Sjukhusepokens struktur inom kvarteret var tydlig genom byggnadernas strikta placering och förankring mot Slottsallén.

Kvarteret Valnötsträdet har både ett högt upplevelsevärde och ett mycket stort vetenskapligt värde, inte bara för Kalmar utan även för förståelsen i stort av hur den nordeuropeiska stadskulturen har skapats.

Bok

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Här kan du läsa och ladda ner boken Konsten att gestalta i offentliga miljöer. Boken finns även att köpa i vår bokhandel.