Om arbetet

Två stadsarkeologiska utgrävningar 2011 och 2012 fick en avgörande betydelse för projektets utveckling. Lämningar av unik karaktär grävdes fram. Ett par decimeter under markytan hittades resterna av den ursprungliga medeltida stadskärnan med lämningar av grunder och källargolv till mäktiga stenhus. Olika tidslager av det medeltida torgets stenbeläggning och en stenlagd gata med en bredd upp till åtta meter upptäcktes också. Fynden gav ny kunskap om platsens bärande roll i det medeltida Kalmar.

De här resultaten ledde till att en idé för gestaltningsprogrammet som fanns redan 2010 fördjupades: att tydliggöra det dolda torget i programarbetet, samt den atmosfär som Gamla kyrkogården bidrog med.

Historien som grund för framtiden
Arbetsgruppen reste till Åbo och Lund för att studera andra referensprojekt där arkeologiska fynd har använts för att gestalta historiska tidslager i samband med samtida stadsutveckling. Parallellt hade gruppen en löpande dialog med Boverket om hur gestaltningsprogrammets slutsatser skulle kunna formaliseras i kommande detaljplaner. Projektet prövade alltså arbetsformer där landskapets historiska och rumsliga värden vävdes samman med arkeologiska värden och konstnärlig gestaltning.
Arbetsgruppen lade stor vikt vid att i detalj dokumentera och analysera områdets karaktär: markbeläggning, gräsytor, befintliga träd, dagvattensystem, skyltning och belysning. Risken att den sammanhållna miljön splittras i framtiden med ogenomtänkta lösningar skulle begränsas, både vad gäller val av material och konstruktioner.

Utmaningar vid privatisering
När kulturhistoriskt värdefulla områden, som tidigare har haft en allmän användning, helt eller delvis privatiseras ställs nya krav: detaljplaner behöver utformas med en helhetssyn där byggnader och utemiljö bör samverka. Samtidigt finns det väsentliga skillnader i hur bland annat gestaltande värden kan regleras beroende på om marken detaljplaneläggs som allmän platsmark eller kvartersmark. Detta fick betydelse även för genomförandet av projektet.

Bok

Konsten att gestalta offentliga miljöer

Här kan du läsa och ladda ner boken Konsten att gestalta i offentliga miljöer. Boken finns även att köpa i vår bokhandel.