Curatorstext av Kristina Möster Nilsson

En skiss i skala 1:1 och ett tillfälligt verk vid Södra Möckeln i Älmhult. I ett tidigt utredningsskede av fysisk planeringsprocess provas konst som metod.

”Min konst är inte bara platsspecifik, den är också publikspecifik” säger Jonas Liveröd under pågående arbete vid sjön Möckeln. Hans uppdrag är en skiss i skala 1:1. Den fick tidigt namnet Allemansmonumentet. Sommaren 2020 är den en välbehövlig mötesplats, ett häng där alla får utrymme med hjälp av både skulpturen och naturen.

Jonas Liveröd har haft fria händer att välja plats för sin skiss längs skogen och stränderna som omgärdar den så ohyggligt natursköna Möckeln. Han valde en ås, först kanske osedd, men för den som stannade till fanns det mycket energi att hämta. Jonas Liveröd såg energifältet genom det stora trädet, till hälften levande och till hälften dött, och det blev hans startpunkt. Utifrån åsen och trädet har han byggt sin storskaliga skiss, där rytmen pumpar ut från trädet. I färgerna neonrosa och turkos accentueras platsens puls genom ett bälte av virke och ett hopkok av bearbetade möbler av olika träslag. För den som ser skulpturen som en slump och hastigt ihopsatt är det lyckat. För att nå det expressiva uttrycket och skapa känslor i skogsdungen krävs Jonas Liveröds kunskaper av att både bygga och rytmiskt komponera.

Jonas Liveröd är sannerligen publikspecifik. Mer om det ska inte skrivas nu. Den svenska sommaren ska få bjuda in publiken för att ge händelser i skissen. Först när publiken har gett sitt blir det ett allemansmonument. Och vem vet, kanske ett permanent konstverk någonstans? Fortsättning följer.

Där Jonas Liveröd börjar avslutar Caroline Mårtensson ett långt arbete kring Södra Möckeln. Under närmre ett års tid har hon undersökt området noggrant och långsamt i den konstnärliga utredningen Almdungen vid den stora sjön. Med god hjälp av sakkunniga inom biologisk mångfald och boende med specifika kunskaper om det unika i området har hon kunnat formulera de värden som platsen har. Värden som finns idag är sköra, allra helst under en exploatering är de hotade. Tystnad. Artrikedom. Fladdermöss. Av det som finns, vad vill framtiden ta ha hand om och ha kvar? Avslutet för Mårtenssons utredning är det tillfälliga konstverket Fältnoteringar, stjärnsikt. Det berättar om det som sker i naturen, ting som vi inte alltid uppfattar, som värmen från dagens sol i stenröset eller små fåglar som lyfter i skymningen. Med lågmäld ton framkallar detta konstverk de sinnen som människan har men ibland förnekar eller bortser ifrån. Liksom en ibland glömmer bort att lyssna till tystnaden. Fältnoteringar, stjärnsikt påkallar förmågan till ekologisk läskunnighet. Den kunskap som vi bär på eller kan ta till oss kring språk i naturen hittas vid fem punkter runt Möckeln. De är markerade med vita band i textil helt aparta knutna runt trädstammar och är konstnärens presenter till publiken. Nere i marken ligger fältnoteringar infällda under glas som ger en bild av mulm eller av vad som händer på platsen om natten. När människan sover är sjön vaken.

Det publikspecifika förenar konstnärerna som har provat helt olika metoder. Det är konst av två oerhört intressanta konstnärer som är skapad genom publikens kunskap, vilja och platsen självt.

Caroline Mårtensson Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln
Caroline Mårtenssons utredning innehåller två spår, det ena följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, medan det andra spåret lyfter sköra värden kopplade till platsen. Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt på Älmhults bibliotek 3 juni-31 augusti. Caroline Mårtenssons konstnärliga utredning får sitt avslut i ett tillfälligt konstverk med titeln Fältnoteringar, stjärnsikt. Visas längs Möckeln 3–17 juni.

Jonas Liveröd, Allemansmonumentet
Jonas Liveröd experimenterar direkt på platsen, med andra ord en skiss i skala 1:1, speciellt för området Södra Möckeln. Jonas Liveröd vill skapa en skiss som är både komplex, vild och utmanande men samtidigt kan användas som en välkomnande och generös plats. Skissen är en hyllning till det gemensamma. Allemansmonumentet finns på plats vid Möckeln 3 juni–31 augusti.

Södra Möckeln

Konstprojektet är en del av i utvecklingsprojektet Södra Möckeln. Södra Möckeln, det vill säga Bökult och omgivande naturområden, är ett av Älmhults vackra naturområden med stora kulturvärden och en hög biologisk mångfald. Området bär på värden med möjlighet att utvecklas till att bli ett centralt och ännu mer välbesökt friluftsområde med upplevelser, rekreationsmöjligheter och ökad närhet till sjön Möckeln. Under 2020 kommer ett förslag att tas fram av Älmhults kommun för utveckling av området.

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln. Projektet sker inom ramen för den nationella regeringssatsningen Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun.