Konstnärliga undersökningar Södra Möckeln

Konstnär: caroline mårtensson och jonas liveröd Kategorier: Tillfällig konst Ort:

En konstnärlig utredning, en skiss skala 1:1 och ett tillfälligt konstverk vid Södra Möckeln i Älmhult. De har helt olika uttryck och funktioner, men är alla konst som undersöker vad konst i tidigt utredningsskede av fysisk planeringsprocess kan vara och tillföra.

Om Konstnärliga undersökningar Södra Möckeln

Caroline Mårtensson har gjort en konstnärlig utredning av området Södra Möckeln i Älmhult. Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt, kallad Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln. Genom mappens framsida, där de historiska sjöarna och vattendragen skurits ut, skymtas en samtida karta över platsen. Uppslaget görs genom häradsdiket, ett en gång vattenfyllt dike som fungerade som sockengräns. På kartan är platser för värdebeskrivningar markerade och på insidan av den uppslagna pärmen är beskrivningar med fokus på vatten genom historien och exempel på skyddsvärda observationer nedtecknande.

Syftet med utredningen är att prova en konstnärlig arbetsmetod för att få fram ny eller gömd kunskap om området. Inriktningen är att se Möckeln som en livsmiljö för många arter och att se till arters egenvärde. Utöver det är historiska lager viktiga för förståelsen av en plats och dess förutsättningar, till exempel erfarenheter av hur marken har brukats. Utredningen utforskar och granskar platsens förutsättningar, dess ekologiska system, parallellt med samtida forskning i förhållande till klimat och krav på samhällsomställning.

Två temporära verk
Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln utmynnade i ett tillfälligt konstverk. Verket Fältnoteringar, stjärnsikt berättar om det som sker i naturen, ting som vi inte alltid uppfattar, som värmen från dagens sol i stenröset eller små fåglar som lyfter i skymningen. Med lågmäld ton framkallar detta konstverk de sinnen som människan har men ibland förnekar eller bortser ifrån. Fältnoteringar, stjärnsikt påkallar förmågan till ekologisk läskunnighet, den kunskap som vi bär på eller kan ta till oss kring språk i naturen.

Jonas Liveröd experimenterar direkt på platsen, med andra ord skapar en skiss skala 1:1, speciellt för området Södra Möckeln. Med sitt verk Allemansmonumentet vill Liveröd skapa ett verk som är både komplext, vilt och utmanande, men samtidigt kan användas och vara välkomnande och generöst i sin utformning. Verket är en hyllning till det gemensamma, därav titeln.

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln. Projektet sker inom ramen för den nationella regeringssatsningen Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun. Läs mer om Kunskapsnav offentlig konst här.

Läs mer om utvecklingen av Södra Möckeln här.

Södra Möckeln

Konstprojektet är en del av i utvecklingsprojektet Södra Möckeln. Södra Möckeln, det vill säga Bökult och omgivande naturområden, är ett av Älmhults vackra naturområden med stora kulturvärden och en hög biologisk mångfald. Området bär på värden med möjlighet att utvecklas till att bli ett centralt och ännu mer välbesökt friluftsområde med upplevelser, rekreationsmöjligheter och ökad närhet till sjön Möckeln. Under 2020 kommer ett förslag att tas fram av Älmhults kommun för utveckling av området.

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln. Projektet sker inom ramen för den nationella regeringssatsningen Kunskapsnav offentlig konst och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun.