Så arbetar vi

Nasim Aghili och Björn Karlsson, konstnärer:

”Varför finns det då ett behov av en egen scen?

I Vällingby Hässelby, som i många miljonprogramsområden, finns varken brist på mötesplatser eller platser utsedda för konstnärliga interventioner i det offentliga rummet. Folkhemstanken bär tvärtom en potential för allt från spontana möten mellan grannar till boendeorganisering. Folkets hus, bibliotek och ibland till och med en teater samsas om torget och just denna närhet till konstnärliga plattformar skulle kunna väcka ett intresse för konstnärligt engameng och därmed större tillhörighet och existensberättigande. Ett flertal scener för att spegla dom boende och skapa gemensamma ramar, gemensamt levda liv på de gemensamt delade platserna.

Ändå finns ett behov av en egen scen. En egen scen där den egna kreativiteten får obegränsat utrymme och de egna uttrycken inte förminskas till pedagogiska presentationer av områdets mångfald. En egen mötesplats som inte skrämmer bort småsyskon, föräldrar, vänner eller grannar. En artikulerad idé som inte utgår ifrån vithetens bekvämlighetszoner eller dess koloniala begär i form av arkitektur. En handling där vitheten inte är den orienteringspunkt* som är osynlig och dominant på samma gång.

Tillsammans formulerar vi en performativ plattform som utgår ifrån våra kroppars bekvämlighet, våra föräldrars rätt till det offentliga rummet och våra ungas visionära framtidsbeskrivningar.”

*I vårt arbete utgår vi ofta från Sara Ahmed och hens fenomenologiska studier av vitheten som just orienteringspunkter.

Kamaran Pishtewan, projektledare på Rådet för enade kreoler och deltar i Konst händer:

”En människas välbefinnande är exempelvis utbildning, materiell levnadsstandard, sociala relationer, delaktighet, hälsa, trygghet och miljö. Att minska skillnader genom att förbättra livsvillkoren för socioekonomiskt utsatta grupper i samhället är därför positivt både för individen och för samhället i stort. Utifrån ett socialt investeringsperspektiv finns det därför goda skäl att fördela samhällets resurser på ett sätt som utjämnar skillnader i livsvillkor för att främja välbefinnande och hälsa.

Barn i socialt utanförskap ger sämre förutsättningar att nå sin fulla potential. Enligt Skillnadernas Stockholm (Stadsledningskontoret, Stockholm stad) och Barnfattigdomsrapporten (Rädda Barnen) är Hässelby-Vällingby en av de stadsdelar där barnfattigdomen har ökat mest. I Hässelby-Vällingby stadsdel är medianinkomsten 60 procent lägre än medianen jämfört med Stockholm. I delar av stadsdelen är det 73 procent av eleverna som har gymnasiebehörighet jämfört med Stockholm på 89,8 procent.

Barn- och ungas möjlighet att delta i olika sociala och kulturella sammanhang vid sidan av skolan har betydelse för barns personliga och sociala utveckling. Fritidsaktiviteter kan ha en positiv inverkan mot kriminalitet, missbruk av narkotika, bristande skolgång och psykisk ohälsa.

Hässelby gård bedöms ha potential att utvecklas till en mer levande stadsmiljö genom att skapa attraktivare offentliga rum. Genom att sysselsätta unga kan stadsmiljön utvecklas via schemalagda, vuxenledda fritidsaktiviteter som kan bidra till ungas möjlighet att skapa sociala nätverk och till personlig utveckling.

Det handlar om att skapa ett rum som inger trygghet och som kan användas till flera ändamål. Med grundpelare och en organisk struktur skall den levande mötesplatsen vara en punkt att utgå från för produktion av konst. Det handlar om att skapa en plattform där användare kan uppnå sin fulla potential genom att inspirera till verklig handling och verklig njutning. Vi vill skapa levande mötesplatser för att motverka social och rumslig segregation. Det handlar alltså om användardriven innovation.”

Konst händer

Hässelby är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.