Så arbetar vi

Anna Högberg och Johan Tirén, konstnärer:

”Vilket värde kan vi som konstnärer tillföra Gamlegården?

I förstudien såg vi på Gamlegården som plats, dess förutsättningar och inte minst de tidigare erfarenheterna från Walk Hands Eyes. Med bakgrund av detta och i linje med uppdragets karaktär föreslog vi en fördjupad skissperiod som kom att innebära ett fortsatt arbete på platsen, med ett antal 1:1 skisstester, med målsättningen att genomföra ett permanent verk i Gamlegården. Samtidigt är processen, vägen fram till denna slutpunkt också en viktig del av det konstnärliga arbetet.

Vi har tagit fasta på frågeställningar som kommit upp i våra möten med invånare i Gamlegården. Det har bland annat handlat om vikten av att koppla Gamlegården till någonting utanför – att inte fastna i de förställningar och fördomar som finns kring platsen. Vi menar att de problemställningar som lyfts, kanske i lika hög grad handlar om samhället runt omkring, om strukturer och föreställningar och inte minst bilden av platsen Gamlegården.

Därför har även nyckelord som Det synliga/osynliga varit betydelsefullt.

Bilden har ett utsnitt, vad vi väljer att se. Vilka bilder vi väljer att visa och vilka vi väljer vi bort. Den mörkade platsen* bilden av förorten, hur vi förhåller oss till den. Det handlar även om makt. Makten över (stads)rummet, det offentliga kontra det privata. Vad kan vi tillföra, eller kanske ta bort? Att med små medel förhöja sensitiviteten. Att koppla samman. Att se och synas.

Ett uppdrag för Statens Konstråd får oss även att fundera kring offentlighet och den offentliga konsten, vad det kan vara och hur vi kan utmana föreställningarna och arbetssätt här. Att se på det privata rummet i relation till det offentliga, det personliga i relation till det politiska – och hur vi kan kommunicera mellan dessa sfärer är ytterligare en ingång som vi vill arbeta med.

Det som förenar våra frågeställningar handlar även om gränsdragningar. Hur även gränser kan vara mer eller mindre synliga. Mer eller mindre uttalade. Varje område definieras av en gräns för att existera. I praktiken utgörs den gränsen ofta av en väg, som väldigt tydligt definierar innanför och utanför, men vägen som gräns sammanlänkar även i andra riktningen. Den dubbelheten är väldigt intressant.”

*som är namnet på en ny rapport – se förstudien som vi gjort.

Förstudie med konstnären Myriam Lefkowitz

Walk, Hands, Eyes (Gamlegården)

Myriam Lefkowitz skapar promenaden direkt i Gamlegården för att ge oss möjlighet att utforska platserna där vi bor från en helt ny vinkel.

Konst händer

Gamlegården är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Följ med längs med Marmorlinjen

Se konstnärerna berätta om sitt arbete