Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Frågor och svar

Vad händer nu? Hur ser det slutgiltiga urvalet ut geografiskt? Här hittar du svar på ett stort antal frågor om Konst händer.

Varför valde ni just dessa 15 platser i det slutgiltiga urvalet?

Utvärderingskriterierna har varit: platsens potential, konstnärlig potential, långsiktighet, potential för lokal samverkan och ekonomisk genomförbarhet. Vi har också tagit hänsyn till geografisk spridning över landet och valdeltagandet på platserna. På de 15 platser vi har valt ser vi både att civilsamhället kan få inflytande i processen och att konsten kan påverka de gemensamma rummen.

Hur ser det slutliga urvalet ut geografiskt?

Vi har tagit hänsyn till regeringens krav på god geografisk spridning i urvalsprocessen. Boden är den av platserna som ligger längst norrut i landet medan Malmö ligger längst söderut.

Varför kom vårt projekt inte med i det slutliga urvalet?

Vi kommenterar inte enskilda ansökningar.

Kommer alla projekt att pågå fram till 2018?

Det svårt att säga hur länge varje projekt kommer att pågå eftersom arbetet bygger på lokala förutsättningar och formuleras i dialog med civilsamhälle och lokala aktörer. På vissa platser kan vi stanna till 2018 och på andra kanske under mer begränsade perioder. Långsiktig betydelse för platsen och de som bor och lever där är dock ett viktigt mål i alla projekt.

I April 2016 valde ni 28 projekt för vidare undersökning, varför valde ni just de projekten?

Vi prioriterade ansökningar från civilsamhället och tog hänsyn till regeringens krav på god geografisk spridning.

Övriga urvalskriterier har varit:
– Konstnärlig potential
– Platsens potential
– Potential för lokal samverkan
– Ekonomisk genomförbarhet
– Långsiktighet

Ansökningarna utvärderades tillsammans med en extern referensgrupp. Kriterierna utgår från regeringsuppdraget och från den omfattande analys som vi gjorde 2015. Här kan du läsa delredovisningen: https://statenskonstrad.se/delredovisning.

Vi kommenterar inte enskilda ansökningar.

Varför kom vår ansökan inte med till undersökningsfasen?

Orsaken kan till exempel vara att vi har prioriterat ansökningar från civilsamhället, och att vi tagit hänsyn till regeringens krav på god geografisk spridning. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kommentera enskilda ansökningar.

Vad hände efter att första urvalet var gjort?

Efter det första urvalet reste vi runt till alla platser som gick vidare till nästa steg för att undersöka möjligheterna på plats. Vi träffade både de som har skickat intresseanmälan och andra aktörer. På vissa platser blev det aktuellt att bjuda in konstnärer som en del i det undersökande arbetet.

Hur gick undersökningen till på varje plats?

Metoderna anpassades efter respektive plats. Processen såg olika ut på olika platser.

Hur bedömde ni undersökningarna på plats?

Vi utgick från samma kriterier som i det första steget. En skillnad var att vi kunde samla ett mer fördjupat material som underlag för bedömningen.

Jag är konstnär och har en idé för ett miljonprogramsområde. Vad kan jag göra?

Statens konstråd finansierar inte färdiga idéer i detta uppdrag. Däremot ska myndigheten Kulturrådet, som också ingår i satsningen Äga rum – Kreativa platser fördela bidrag till initiativ som ansöker om medel. Vi föreslår därför att du kontaktar en förening som stöttar förslaget och sedan vänder dig till Kulturrådet med en ansökan om finansiering. Du kan läsa mer om Kreativa platser här.

När och hur kommer konstnärerna in i det här projektet?

Konstnärerna kommer in när vi valt platser. Konstnärerna väljs i samtal med våra lokala samarbetsparter.

Vad menar ni med civilsamhället?

I Konst händer definierar vi civilsamhället både som traditionellt organiserade civila aktörer (till exempel välgörenhetsorganisationer, etniska föreningar, hyresgästföreningar, samfällighetsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, konstnärsföreningar, stiftelser…) och som andra aktörer som är lokalt engagerade, men som inte har organiserat sig genom föreningar eller stiftelser. Till exempel grupper av unga, pensionärer eller föräldrar som förenas av ett gemensamt engagemang kring en speciell fråga, eller kanske organiserat sig i ett nätverk.

Jag vill ansöka om samarbete. Hur gör jag?

Ansökningstiden för att samarbeta med oss på Statens konstråd inom Konst händer gick ut den 1 mars 2016.

Bidrag kan fortfarande sökas från Kulturrådet, som arbetar med Äga rum – Kreativa platser. Läs mer om Kreativa platser här.

Hur vet vi om vi borde ansöka hos Statens Konstråd eller hos Kulturrådet?

Ansökningstiden för att ansöka om samarbete med oss på Statens konstråd gick ut den 1 mars 2016.

Om ni redan har en idé och vill söka pengar för att genomföra den, så ska ni vända er till Kulturrådet. De fördelar pengar för genomförande av kulturverksamheter som invånarna kommit på och vill genomföra själva. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Hur definierar ni miljonprogramsområde?

Miljonprogramsområden är de bostadsområden som byggdes i Sverige mellan 1965 och 1975.

Vad händer om vårt förslag går vidare, får vi påverka vilken konst och konstnär det blir?

Ja, vi utvecklar förslagen vidare tillsammans i ett nära samarbete.

Hur mycket kommer ni att vara på plats på de olika orterna ni väljer ut?

Det kommer att bero på projektens upplägg. Men vårt mål är att vara på plats så mycket som möjligt.

Vad händer 2018 när uppdraget är slut, lämnar ni platserna då?

Regeringsuppdraget tar slut 2018. Flera av projekten kommer att vara klara då, men på vissa av platserna kommer vi att stanna längre genom vår ordinarie verksamhet.

Vad menar ni med att påverka en plats genom konst?

Konsten kan påverka platser till exempel genom att lyfta frågor som annars faller bort, ändra hur en plats används, eller till och med bygga om en plats.

Vad menar ni med utveckling av metoder för invånarinflytande?

Den samtida konsten arbetar ofta mycket specifikt och utgår från varje plats och situation istället för att föreslå samma lösning överallt. Därför ser vi stora möjligheter att utveckla många olika sätt att samarbeta.

Vilken är skillnaden mellan stadsutvecklingsprojekt och andra projekt?

I stadsutvecklingsprojekten kommer vi att arbeta direkt med att skapa mötesplatser och stärka de gemensamma rummen, till exempel lekplatser, torg eller skolgårdar. Precis som i konstprojekten använder vi också konstnärliga arbetsmetoder.

Filmer från Konst händer

KONST HÄNDER!

KONST HÄNDER - RÅBY (BALLONGEN)

KONST HÄNDER – JORDBRO

KONST HÄNDER - GAMLEGÅRDEN

KONST HÄNDER - Mirakel i Ljusdal


15 platser runt om i Sverige