Bronsskulptur, detalj. Carl Boutard, Into The Wild (2013)

Into the wild

De två bronsskulpturer som tillsammans utgör Carl Boutards Into The Wild upprättar en relation mellan arkitektskolans inre och yttre, men i en vidare mening också mellan natur och kultur, mellan konsten som en efterbildning av naturen och som ett försök att överlämna sig åt den – att ge sig ut ”i det vilda”.

Den ena av skulpturerna befinner sig i passagen mellan det yttre och inre rummet, den andra en bit bort från byggnaden, och öppnar därmed ett förhållande till det omgivande landskapet. Båda tar naturen som sin modell – den ena tre grankvistar, den andra ett avokadoskal, vilka sedan modellerats till en ny skala. Båda dessa naturföremål får därmed en ny skulptural dimension, där detaljer som vi i vanliga fall inte lägger märke till skiftar innebörd.

På ett sätt imiterar konsten naturen, skriver Aristoteles, men på ett annat sätt fullbordar den också naturen och frambringar med dess hjälp det som naturen själv är oförmögen att fullborda. Skalet och grenarna, det inneslutna och det bärande, är två sådana formande principer som låter natur och konst samverka.

Bortom de specifikt skulpturala teknikerna kan Into The Wild också sägas aktualisera två av de grundläggande modellerna för vad arkitektur kan vara, vilka genom historien figurerat i de flesta berättelser om byggandets ursprung. Å ena sidan finner vi den slutna självbärande konstruktionen, urholkningen av det massiva, grottan och inneslutningen där skelettet blivit till något yttre och skyddande; å andra sidan grenarna som placerats som ett första bärande element, det ”tektoniska” i arkitekturen som ett sätt att förmedla och behärska gravitationen, och där det bärande är en inre princip som sedan kan kläs med ett yttre skal.

I en kommentar till sitt arbete skriver konstnären om hur studiet och förstorandet av naturens former har “blivit ett sätt att färdas till en plats som inte skapats av människan”. Resan ut i det vilda kan på så sätt sägas vara en resa tillbaka till naturen, ett försök att kasta loss från våra egna föreställningar. Men den kan lika mycket vara ett sätt att tänka över hur naturen infogas och blir till ett meningsbärande element i våra konstnärliga konstruktioner, hur den förvandlas och modelleras, och alstrar möjligheter till form.

Att ”imitera naturen” var redan i antiken konstens grundprincip, vilket dock inte ska förstås som en enkel avbildning eller representation. På ett sätt imiterar konsten naturen, skriver Aristoteles, men på ett annat sätt fullbordar den också naturen och frambringar med dess hjälp det som naturen själv är oförmögen att fullborda. Skalet och grenarna, det inneslutna och det bärande, är två sådana formande principer som låter natur och konst samverka.

Sven-Olov Wallenstein

Under arbete

Skissmaterial finns kvar vid entrén till A-huset.

Från ateljén Carl Boutard arbetar i skala 1:1 med den tvådelade skulpturala, konstnärliga gestaltningen Into The Wild. Verket är fyra meter högt. Allt arbete, som armering, modellering, gjutning, cisselering och patinering utförs på bronsgjuteriet Bildgiesserei Hermann Noack, i Berlin.

Hitta till konstverket

Lunds universitet, A-huset, utanför entré. Vintern 2013
Sölvegatan 24, Lund, Sverige