Resultat

I projektet fick många boende och andra lokala aktörer ta ställning till förslaget om den planerade förtätningen av Hallonbergen och Ör – men också chans att ge helt egna idéer om nya eller kompletterande förslag.

Dokumenterade röster
Utifrån alla samtal i PARK LEK II dokumenterade Kerstin Bergendal 46 stycken som korta videofilmer, vilka offentliggjordes på www.parklek.com och på Youtube. Filmerna berörde vitt skilda ämnen, till exempel bostadsrättsomvandlingar som konflikthärdar i Ör, förbättringar av Hallonbergens centrum, hur nedläggningen av skolan påverkar barnen och hur stadsodlingar kan motverka segregation.

Nya diskussioner
Nya nätverk och former av samverkan mellan människor, grupper och föreningar uppstod efter att samtalen publicerades. Med filmerna skapades en arena för subjektiva berättelser om att bo eller arbeta i områdena och om de mellanmänskliga relationer som präglar den enskildes vardag. Dessa berättelser synliggjorde också de strukturella problem som behövde lösas i planprocessen.

Vidare dialog
I en nyupprättad referensgrupp, HÖG (Hallonbergen och Ör-gruppen), fick alla fastighetsägare i stadsdelarna samt representanter för boende och ungdomar möjlighet att agera referensgrupp för alla förslag från PARK LEK PARLAMENT som skulle läggas fram för stadens politiker. De deltagandes utgångspunkt i sin lokalkännedom, erfarenhet av bostadsområdena och långsiktiga intresse för stadsdelarna tillvaratogs. Detta öppnade för en kortare samrådsprocess.

Lärdomar
Projektet visade att fördjupade medborgardialoger måste få ta tid och att traditionella samrådsmetoder behöver omprövas om man vill föra dialoger med människor om deras ”levda erfarenheter” av området där de bor.

Fortsatt arbete
All efterföljande gestaltning av närmiljö och bostadsrum skulle utformas av professionell gestaltningskompetens och på sedvanligt sätt, men i linje med de planer som växte fram genom PARK LEK-processen.
Sundbybergs stad utvärderade samtidigt internt erfarenheterna från processen ur ett jämställdhetsperspektiv och producerade hösten 2013 en rad korta videofilmer där medarbetare svarar på PARK LEK:s filmer genom att berätta hur de ser på projektets metod och möjligheter.
Under projektets gång väcktes oro bland boende att kommunen och byggherrarna ska strunta i deras synpunkter när det väl kommer till kritan. En intressant fråga är därför om konstnärliga interventioner kan användas som en metod för att vända på planeringens perspektiv.